Hlavná stránka


STANOVY STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE

prijaté Zhromaždením delegátov SBD III Košice dňa 11. decembra 2008 platné od 1.09.2008.

I. PRVÁ ČASŤ

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


I. PRVÁ ČASŤ

PREDMET ČINNOSŤ DRUŽSTVA


II. DRUHÁ ČASŤ

ČLENSTVO V DRUŽSTVE


III. TRETIA ČASŤ

NÁJOM DRUŽSTEVNÉHO BYTU (NEBYTOVÉHO PRIESTORU)


IV. ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY DRUŽSTVA


V. PIATA ČASŤ

HOSPODÁRENIE DRUŽSTVA


VI. ŠIESTA ČASŤ

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DRUŽSTVA


VII. SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

VIII. a IX. OSMA A DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA


Ing.Vladimír Zvirinský PhD. v.r.
predseda predstavenstva SBD III
K O Š I C E

Daniel Focko v.r.
člen predstavenstva SBD III
K O Š I C E

  Hore    |    Webmaster