Hlavná stránka

DRUHÁ ČASŤ

ČLENSTVO V DRUŽSTVE

Čl. 4

Vznik členstva

 

1.              Členmi družstva môžu byť fyzické osoby a právnické osoby.

2.              Členstvo vzniká:

a)      prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky; k prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného vo výške 16,60 EUR a základného členského vkladu. Základný členský vklad pre fyzickú osobu je 99,581757 EUR. Základný členský vklad pre fyzickú osobu – vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru v správe družstva je 16,596960 EUR . Základný členský vklad pre právnickú osobu je vždy 663,878378 EUR. Predstavenstvo družstva je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadaní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie musí byť členovi doručené doporučeným listom s doručenkou. Družstvo vráti zápisné a zaplatený členský vklad osobe, ktorú neprijalo za člena, do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí za člena družstva.

b)      prevodom členských práv a povinností,

c)       na základe dedenia členského vkladu (členského podielu),

d)      zaplatením členského vkladu uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru) minimálne vo výške určenej predstavenstvom družstva podľa Čl. 14.

Čl. 5

Prechod členstva

 

V prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o členský vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na dediča, prípadne na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o členský vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 

 

Čl. 6

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

 

                     Člen môže previesť svoje práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve na fyzickú osobu a/alebo právnickú osobu. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, akonáhle družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

2.              

 

Čl. 7

Spoločné členstvo manželov

 

1.               Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru), alebo prejde na neho členstvo a nájom bytu (nebytového priestoru), vznikne so spoločným nájmom bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohoto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas.

2.               Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spolu trvale nežijú.

3.               Právo spoločného nájmu nebytového priestoru manželmi, a teda ani spoločné členstvo manželov v družstve nevznikne v prípade, ak nebytový priestor slúži na výkon povolania len jednému z manželov.

4.               Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

5.               Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom bytovom družstve.

 

Čl. 8

Splynutie členstva

 

1.               Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodu dedenia, prevodom členských práv a povinností, zlúčenia družstiev alebo prevodu časti majetku družstva, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné.

2.               Z dôvodov uvedených v bode 1. splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

 

Čl. 9

Premena členstva

 

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch:

a)      spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípadoch uvedených v Čl. 23 bod 2. až 5.,

b)      individuálne členstvo poručiteľa sa mení na individuálne členstvá (alebo spoločné členstvo manželov) každého z dedičov jednotlivých členských vkladov poručiteľa,

c)       individuálne členstvo jedného z manželov - spoločných nájomcov družstevného bytu (nebytového priestoru) sa výmenou družstevného bytu (nebytového priestoru) mení na spoločné členstvo manželov,

 

Čl. 10

Členské práva a povinnosti

 

1.              Člen družstva má právo najmä:

a)       zúčastňovať sa členskej schôdze bytového domu, byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony a spĺňa podmienky podľa stanov a volebného poriadku,

b)      voliť delegátov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony, a zúčastňovať sa prostredníctvom zvolených delegátov družstva na rokovaní a rozhodovaní zhromaždenia delegátov,

c)       zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom; ak jeden z viacerých podielových spoluvlastníkov bytu (nebytového priestoru) je členom družstva, požívajú výhody jeho členstva aj ostatní podieloví spoluvlastníci,

d)      predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva alebo na delegáta volebného obvodu a byť o ich vybavení informovaný,

e)      na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru)

-          na základe prevodu členských práv a povinností alebo ich časti,

-           na základe schválenej písomnej dohody o výmene družstevného bytu (nebytového priestoru),

-          na základe písomnej dohody rozvedených manželov alebo vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode manželstva ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),

-            na základe písomnej dohody manželov, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil súd za trvania manželstva alebo vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z manželov bude po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),

-          na základe zdedenia členského vkladu (podielu) k bytu a/alebo nebytového priestoru,

-          na základe zaplatenia členského vkladu uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru) určeného podľa Čl. 14.,

-         na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o schválení uzavretia nájomnej zmluvy maloletou osobou alebo osobou, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony,


,

f)        na ročné vyúčtovanie nájomného a/alebo zaplatených zálohových platieb na služby (plnenia) spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru) podľa zmluvy o výkone správy alebo rozhodnutia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome; v prípade vykázania preplatku v ročnom vyúčtovaní družstvo ako správca jednostranne započíta svoje splatné pohľadávky voči vlastníkovi alebo nájomcovi bytu (nebytového priestoru),

g)      na uplatnenie a realizáciu svojich práv a povinností v zmysle zákona FZ ČSFR č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "transformačného zákon") a zákona č. 182/1993 Z. z.

2.              Člen družstva - nájomca má okrem práv uvedených v bode 1. aj právo zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na schôdzi vlastníkov bytového domu, ak s tým súhlasia všetci prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Čl. 11

 

1.              Člen družstva je povinný najmä:

a)      dodržiavať stanovy a ostatné vnútrodružstevné predpisy,

b)      zaplatiť základný členský vklad podľa ČL. 4 bod 2 písm. a.)

c)       platiť nájomné a/alebo zálohové platby na služby (plnenia) spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru),

d)      hradiť príspevky na činnosť družstva a za úkony v určenej výške,

e)      chrániť družstevný majetok,

f)        dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane,

g)      riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového domu a riadne požívať služby (plnenia) spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru),

h)       hradiť všetky opravy v byte (nebytovom priestore) súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s údržbou bytu (nebytového priestoru), ak nie sú financované z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu (vchodu),

i)         oznamovať družstvu včas zmeny týkajúce sa člena a príslušníkov jeho domácnosti, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej a bytovej evidencie a pre rozúčtovanie služieb (plnení) spojených s užívaním bytu (nebytového priestoru),

j)         na základe predchádzajúceho oznámenia sprístupniť a umožniť zamestnancom a osobám povereným družstvom vykonať:

-          kontrolu technického stavu bytu (nebytového priestoru),

-          odpočty meračov, TÚV, SV prípadne iných meracích a regulačných zariadení, ktoré sú nainštalované v byte (nebytovom priestore),

-          reinštaláciu a opravy meracích regulačných, resp. iných zariadení a závad v byte (nebytovom priestore),

-          opatrenia na odstránenie havarijného stavu v byte (nebytovom priestore), ktorý ohrozuje alebo poškodzuje ostatné zariadenia bytového domu,

k)       podieľať sa na úhrade straty družstva podľa Čl. 87 bod 2.,

l)         podieľať sa podľa svojich možností na plnení úloh družstva.

m)         platiť odmenu delegáta (funkcionára volebného obvodu) vo výške a za podmienok určených rozhodnutím zhromaždenia delegátov..

2.              Člen družstva, ktorý nie je vlastníkom bytu (nebytového priestoru) v správe družstva alebo nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) má okrem povinností uvedených v bode 1. písm. a), b), d), e), k) a l) aj povinnosť platiť udržiavací členský poplatok vo výške určenej predstavenstvom.

Čl. 12

 

1.               Členovia - vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti s výnimkou tých práv a poviností, ktoré sú bezprostredne viazané na nájom družstevného bytu (nebytového priestoru).

2.               Pred uzavretím zmluvy o prevode družstevného bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva je člen povinný uhradiť náklady, ktoré družstvu vznikli v súvislosti s prevodom bytu (nebytového priestoru) do jeho vlastníctva. Okrem toho je člen povinný uhradiť družstvu všetky splatné pohľadávky, ktoré voči nemu družstvo eviduje a náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

 

Čl. 13

Miera účasti člena na družstve

 

1.               Mieru účasti člena na družstve predstavuje jeho členský podiel. Výška členského podielu sa určuje podľa pomeru členského vkladu  člena družstva k základnému imaniu družstva. Každý člen družstva môže mať v družstve len jeden členský podiel1),

2.               Členský vklad člena družstva tvorí:

a)      základný členský vklad2), podľa Čl. 4 bod 2 písm. d.)

b)      ďalší členský vklad3), ktorým sa podieľal na družstevnej výstavbe.

    c)      členský vklad uvoľneného družstevného bytu podľa Čl. 4 bod 2 písm. d.)

3.               Ďalší členský vklad je vklad člena družstva prevyšujúci základný členský vklad.

4.               Nepeňažné členské vklady nie sú prípustné.

5.               Zaplatenie základného členského vkladu podľa Čl. 4 bod 2. písm. a) alebo zaplatenie členského vkladu podľa Čl. 4 bod 2. písm. d) je podmienkou vzniku členstva v družstve.

6.               Počas trvania členstva nemôže členský vklad člena družstva klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu podľa Čl. 4 bod 2. písm. a)

7.               Družstvo nesmie vrátiť svojim členom členské vklady ani vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov, a to ani po zániku členstva.

8.               Iná (ďalšia) majetková účasť člena družstva na podnikaní družstva3) nie je prípustná.

9.           Prevodom vlastníctva družstevného bytu (nebytového priestoru) z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva člena družstva, ktorý je jeho nájomcom zaniká nárok člena družstva na vrátenie členského podielu.

 

1/ § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka

2/ § 223 ods. 4 Obchodného zákonníka

3/ § 223 ods. 5 Obchodného zákonníka

3/ § 17 ods. 7 zákona č.182/1993 Z.z.

Čl. 14

Členský vklad uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru)

 

1.               Minimálnu výšku členského vkladu uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru) určí predstavenstvo družstva.

2.               Rozdiel medzi výškou členského vkladu vyplateného bývalému (predchádzajúcemu) nájomcovi družstevného bytu (nebytového priestoru) a výškou členského vkladu zaplateného nasledujúcim nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) je výnosom družstva.

 

Zánik členstva

Čl. 15

 

Členstvo zaniká:

a)      dohodou,

b)      vystúpením,

c)       smrťou člena – fyzickej osoby, pokiaľ členstvo neprejde na dediča; zánikom člena – právnickej osoby alebo jej vstupom do likvidácie,

d)      vylúčením,

e)      prevodom členských práv a povinností k družstevnému bytu alebo nebytovému priestoru,

f)      vyhlásením konkurzu na majetok člena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

g)       zánikom družstva.

 

Čl. 16

Dohoda

 

1.              Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom.

2.              Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

 

 

 

 

Čl. 17

Vystúpenie

 

1.               Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov; táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva.

2.               Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu družstva do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu družstva.

Nárok na vyrovnávací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.

3.               Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a to so súhlasom družstva.

 

Čl. 18

Smrť člena – fyzickej osoby

Zánik člena – právnickej osoby

 

Ak zomrie člen družstva a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol členský vklad (podiel) alebo jeho zostatková hodnota. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu (nebytového priestoru), prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru), ak vysporiada všetky dlhy viaznúce na tomto družstevnom byte, okrem prípadu ak poručiteľovi skončil nájom bytu (nebytového priestoru) uplynutím výpovednej lehoty.

Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká jej vstupom do likvidácie alebo jej zánikom. Ak má právnická osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých doterajších jej členských práv a poviností.

 

Čl. 19

Vylúčenie

 

1.              Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení:

a)      člena, ktorý napriek výstrahe závažným spôsobom alebo opätovne porušuje svoje členské povinnosti určené zákonom alebo stanovami,

b)      člena, ktorý bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva,

c)       člena, ktorý je podľa vykonateľného rozhodnutia súdu povinný vypratať byt (nebytový priestor).

d)       člena, ktorého členský vklad nedosahuje minimálne výšku základného členského vkladu podľa Čl. 4 bod 2 písm. a.)

2.              Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v bode 1. iba do troch mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Rozhodnutie o vylúčení musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

3.              Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa bodu 1. písm. b) predmetom šetrenia iného orgánu, začína sa lehota troch mesiacov podľa bodu 2. dňom, keď sa družstvo dozvedelo o výsledku tohto šetrenia.

4.               V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa bodu 1., ktorý sa nemôže dodatočne meniť; členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené rozhodnutie predstavenstva družstva o vylúčení členovi družstva.

5.               Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení z členstva, môže do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie delegátov. Odvolanie má odkladný účinok.

6.               Súd na návrh člena družstva, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie zhromaždenia delegátov o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva.

7.               Pri vyslovení neplatnosti zániku členstva podľa bodu 6. vzniká poškodenému členovi družstva právo na náhradu spôsobenej škody.

8.              Zánikom členstva zaniká členovi – nájomcovi aj nájom družstevného bytu. Vrátenia členského vkladu (podielu) sa môže domáhať až po vysťahovaní z bytu, a to v lehote danej stanovami družstva v Čl. 24 bod 3.

 

Čl. 20

Zánik družstva

 

Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra. Tým istým dňom zaniká aj členstvo v družstve.

 

Čl. 21

Prevod vlastníctva k bytu (nebytovému priestoru)

 

1.               Prevodom bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva nájomcu podľa transformačného zákona alebo zákona č. 182/1993 Z. z. nezaniká tomuto členovi (spoločným členom) členstvo v družstve; ak však nezaplatí tento člen (spoloční členovia) ku dňu nadobudnutia právnych účinkov vkladu jeho (ich) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností základný členský vklad podľa Čl. 4 bod 2. písm. a.), moôže ho (ich) predstavenstvo družstva vylúčiť z členstva v družstve.

2.               Ak člen-fyzická osoba, ktorý previedol vlastníctvo bytu (nebytového priestoru) v správe družstva na nového vlastníka, neprevedie na nového vlastníka bytu (nebytového priestoru) svoje členstvo v družstve podľa Čl. 6 alebo nedoplatí základný členský vklad do výšky 99,581757 EUR v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právnych účinkov vkladu vlastníckeho práva nového vlastníka bytu (nebytového priestoru) do katastra nehnuteľností, môže ho predstavenstvo družstva vylúčiť z členstva v družstve.

 

Čl. 22

Vyhlásenie konkurzu na majetok člena, Zamietnutie návrhu

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 

Pri vyhlásení konkurzu na majetok člena družstva dôjde k zániku členstva v družstve dňom účinnosti vyhlásenia konkurzu, t.j. dňom vyvesenia uznesenia na úradnej tabuli súdu. Pri zamietnutí vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku člena dôjde k zániku jeho členstva v družstve nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zamietnutí vyhlásenia konkurzu.

 

Čl. 23

Zánik spoločného členstva manželov

 

1.              Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká :

a)      smrťou jedného z manželov,

b)      písomnou dohodou rozvedených manželov o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),

c)       písomnou dohodou manželov, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil súd za trvania manželstva, o tom, ktorý z bývalých manželov bude ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),

d)      na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),

e)      na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z  manželov bude ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) po právoplatnosti rozhodnutia súdu o zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva,

f)        dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice.

 

2.              Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) pozostalý manžel.

Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.

Ak súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z manželov, ktorý bol určený dohodou manželov alebo rozhodnutím súdu.

3.               Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia - spoloční členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch družstevných bytov.

4.               Ak sa manželia - spoloční členovia družstva, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil súd za trvania manželstva a ktorí užívajú spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor, dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch družstevných bytov.

5.              Právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva a následnou dohodou manželov alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zrušeného súdom počas trvania manželstva alebo dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice sa spoločné členstvo manželov mení na individuálne členstvo toho z manželov, ktorého určí právoplatné rozhodnutie súdu alebo dohoda manželov.

 

Čl. 24

Majetkové vysporiadanie

 

1.               Zánikom členstva v družstve za trvania družstva vzniká bývalému členovi (spoločným členom) alebo jeho dedičom nárok na vyrovnací podiel.

2.               Vyrovnací podiel sa rovná výplate zaplateného základného členského vkladu podľa Čl. 4 bod 2. písm. a.).

3.               Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo, alebo, ak takáto riadna účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok alebo jeho časť aj skôr.

4.               Výplata vyrovnacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu (nebytového priestoru) a jeho vráteniu družstvu.

5.               Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny bytov nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel. Vzájomné nároky si účastníci prevodu členských práv a povinností alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.

6.               Okrem nároku na výplatu vyrovnacieho podielu nemá bývalý člen družstva alebo jeho právny nástupca z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.

7.               Pri výplate vyrovnacieho podielu družstvo jednostranne započíta svoje splatné pohľadávky voči bývalému členovi.

 

Čl. 25

Členská evidencia

 

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena a bydliska fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby ako člena, dátum vzniku členstva, výška jeho členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadnuť a družstvo je povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu jeho zápisu v zozname.

  Hore    |    Webmaster