Hlavná stránka
Pozri nové menu Život SBD III

ÔSMA ČASŤ

 

PRECHODNÉ  USTANOVENIA

Čl. 106

 

1.              Funkčné obdobie orgánu družstva zvoleného pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa skončí uplynutím funkčného obdobia podľa stanov platných a účinných v čase voľby.

2.              Podania (žiadosti, oznámenia, podnety, sťažnosti a odvolania), ktoré neboli vybavené s konečnou platnosťou do dňa nadobudnutia účinnosti týchto stanov, budú vybavené podľa stanov účinných v čase doručenia podania družstvu.

 

DEVIATA ČASŤ

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. 107

1.               Stanovy boli prijaté na schôdzi zhromaždenia delegátov dňa 12.06.2008.

2.               Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 01. 09. 2008 s výnimkou ustanovenia Čl. 50 bod 1.

         Čl. 50 bod 1. nadobúda pri jednotlivých orgánoch družstva uvedených v Čl. 47 písm. a) až d) účinnosť dňom zvolenia nových orgánov v najbližších voľbách.

3.               Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa zrušujú doteraz platné stanovy.

4.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 11.12.2008 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2009.

5.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 10.12.2009 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.

6.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 17.06.2010 nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2010 s výnimkou ustanovenia Čl.49 bod 5. Čl.49 bod 5. nadobúda účinnosť od nasledujúcich volieb členov predstavenstva..

7.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 02.12.2010 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2011.

8.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 09.06.2011 nadobúdajú účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné obdobie 2011-2016.

9.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 07.06.2012 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2013.

10.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 30.05.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2013.

11.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2013.

12.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 29.05.2014 nadobúdajú účinnosť dňom 29.05.2014.

13.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 04.12.2014 nadobúdajú účinnosť dňom 04.12.2014.

14.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 04.12.2015 nadobúdajú účinnosť dňom 04.12.2015.

13.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 06.12.2018 nadobúdajú účinnosť dňom  01.01.2019 s výnimkou ustanovenia Čl. 48., ktorý nadobúda účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné obdobie 2021 – 2026.

 

 

                                                                                                  Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.

                                                                                                 predseda SBD III Košice                                                                                                               

  Hore    |    Webmaster