Hlavná stránka

ŠIESTA ČASŤ

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DRUŽSTVA

Čl. 88

 

1.               Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra. Zániku družstva predchádza jeho zrušenie.

2.               Družstvo sa zrušuje:

-        uznesením zhromaždenia delegátov,

-        zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

-        rozhodnutím súdu.

3.               Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o zrušení družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

 

Čl. 89

 

1.     Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie imania, ktoré na neho prechádza.

2.     Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa vezme zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov.

 

Čl. 90

 

1.               Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.

2.               Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.

3.               Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

4.               V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná k tomu istému dňu.

 

 

 

Čl. 91

 

1.               Súd na návrh štátneho orgánu , orgánu alebo člena družstva, alebo na návrh osoby , ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva ak :

-        počet členov družstva klesol pod päť členov,

-        súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,

-        uplynulo šesť mesiacov odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány, alebo ak sa v tejto lehote nesplnila povinnosť zvolať zhromaždenie delegátov (členskú schôdzu družstva), alebo ak družstvo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva žiadnu činnosť.

-        družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,

-        družstvo porušuje ustanovenie o predmete činnosti, činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby , môže družstvo vykonávať iba pomocou fyzických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov;

-        založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon,

-        založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon,

            -       družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do registra účtovných závierok individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia.

2.                  

 

Čl. 92

Likvidácia družstva

 

1.               Zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátorov menuje zhromaždenie delegátov.

2.               Likvidátori sú povinní vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.

3.               Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka podľa dĺžky členstva. Dĺžka členstva vyplýva z členskej evidencie podľa Čl. 25

4.               Každý člen družstva alebo iná oprávnená osoba môže do troch mesiacov odo dňa konania zhromaždenia delegátov navrhnúť, aby súd vyhlásil uznesenie zhromaždenia delegátov o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak súd návrhu vyhovie, rozhodne súčasne o rozdelení likvidačného zostatku. Do plynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu nesmie byť likvidačný zostatok rozdelený.

5.               Pri likvidácii družstva sa použijú primerane ustanovenia § 70-75 Obchodného zákonníka.

  Hore    |    Webmaster