Hlavná stránka

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Rozhodnutie orgánov družstva.

Čl. 93

 

Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú všetkých členov družstva sa oznamujú a zverejňujú spôsobom v družstve obvyklým (napr. na videotexte, v spravodaji, vyvesením vo vchode bytového domu).

 

Čl. 94

 

Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú jednotlivých členov družstva alebo orgánov družstva, sa oznamujú len týmto členom alebo orgánom družstva.

 

 

 

Čl. 95

 

1.                Rozhodnutie týkajúce sa člena družstva musí byť vyhotovené písomne a doručené členovi doporučeným listom, pokiaľ stanovy nevyžadujú doručenie do vlastných rúk.

2.                Ak sa rozhodnutie týka manželov – spoločných členov, musí byť doručené samostatne obidvom manželom.

3.                Písomné vyhotovenie rozhodnutia orgánu družstva musí mať tieto náležitosti:

a)       označenie orgánu družstva, ktorý rozhodnutie vydal,

b)       dátum vydania rozhodnutia,

c)       označenie člena družstva alebo orgánu družstva, ktorého sa rozhodnutie týka,

d)       výrok,

e)       odôvodnenie,

f)        poučenie o opravnom prostriedku.

4.               Odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku nie je potrebné, ak sa rozhodnutím členovi vyhovuje v plnom rozsahu.

5.                Rozhodnutie orgánu družstva, proti ktorému už nemožno podať opravný prostriedok, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

 

Čl. 96

 

1.               Ak ide o rozhodnutie predstavenstva družstva o žiadostiach členov a podľa stanov nie je možné podať odvolanie, a člen (členovia) družstva s týmto rozhodnutím písomne nesúhlasí(ia), vyžiada si predstavenstvo stanovisko kontrolnej komisie družstva. Ak kontrolná komisia odporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predstavenstvo družstva môže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie a žiadosti člena (členov) dodatočne vyhovieť. Ak kontrolná komisia neodporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predstavenstvo predloží vec spolu so stanoviskom kontrolnej komisie na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu zhromaždenia delegátov družstva.

2.               Ak ide o rozhodnutie predsedu družstva o žiadostiach členov a podľa stanov nie je možné podať odvolanie, a člen (členovia) družstva s týmto rozhodnutím písomne nesúhlasí(ia), vyžiada si predseda stanovisko kontrolnej komisie družstva. Ak kontrolná komisia odporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predseda družstva môže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie a žiadosti člena (členov) dodatočne vyhovieť. Ak kontrolná komisia neodporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predseda predloží vec spolu so stanoviskom kontrolnej komisie na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu predstavenstva družstva.

 

Čl. 97

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva družstva

 

1.               V prípadoch uvedených v stanovách môže člen družstva proti rozhodnutiu predstavenstva podať písomné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.               Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu predstavenstva:

a)       o neprijatí za člena družstva,

b)       o neuzavretí nájomnej zmluvy.

3.               Odvolaniu podľa bodu 1. môže predstavenstvo vyhovieť v plnom rozsahu samo. Ak predstavenstvo odvolaniu vyhovie v plnom  rozsahu, musí sa toto rozhodnutie členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu, ktorým predstavenstvo odvolaniu v plnom rozsahu vyhovelo, nie je prípustný opravný prostriedok.

4.               Ak predstavenstvo odvolaniu podľa bodu 1. nevyhovie v plnom rozsahu, vyžiada si k odvolaniu stanovisko kontrolnej komisie družstva. Odvolanie spolu so stanoviskom kontrolnej komisie predloží na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu zhromaždenia delegátov družstva.

5.               Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o odvolaní sa musí členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu zhromaždenia delegátov o odvolaní nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Čl. 98

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predsedu družstva

 

1.               V prípadoch uvedených v stanovách môže člen družstva proti rozhodnutiu predsedu podať písomné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.               Odvolaniu podľa bodu 1. môže predseda vyhovieť v plnom rozsahu sám. Ak predseda odvolaniu vyhovie v plnom  rozsahu,  musí sa rozhodnutie členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu, ktorým predseda odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel, nie je prípustný opravný prostriedok.

3.               Ak predseda odvolaniu podľa bodu 1. nevyhovie v plnom rozsahu, vyžiada si k odvolaniu stanovisko kontrolnej komisie družstva. Odvolanie spolu so stanoviskom kontrolnej komisie predloží najbližšiemu zasadnutiu predstavenstva družstva. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 60 dní odo dňa jeho doručenia družstvu.

4.               Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní sa musí členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu predstavenstva o odvolaní nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Čl. 99

Spoločné ustanovenia o odvolaní

 

1.               Odvolanie sa podáva písomne orgánu družstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

2.               V odvolaní musí byť uvedené kto ho podáva (meno,  priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby), proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, prečo sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť datované a podpísané.

3.               Odvolanie sa považuje za včas podané aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí patnásťdňovej lehoty odo dňa doručenia rozhodnutia preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením o opravnom prostriedku, alebo preto, že rozhodnutie neobsahovalo poučenie o opravnom prostriedku. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

4.               Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, nenadobúda napadnuté rozhodnutie právoplatnosť, dokiaľ nie je o odvolaní právoplatne rozhodnuté.

 

 

 

 

Čl. 100

Žiadosti a podnety členov

 

O žiadostiach členov a o podnetoch členov k činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva najneskôr do 60 dní odo dňa ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

 

Čl. 101

Sťažnosti

 

1.               Sťažnosť sa podáva spravidla  písomne alebo ústne.

2.               O ústnej sťažnosti, torú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, sa vyhotoví záznam, ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu.

3.               Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva (meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby), predmet sťažnosti a  čoho sa sťažovateľ domáha.

4.               Ak sťažnosť podáva viac sťažovateľov spoločne a neurčia v nej, komu z nich sa majú doručovať písomnosti vo vybavovanej veci, všetky odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza na prvom mieste.

5.               Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymná sťažnosť. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

6.               Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti podľa bodu 3., nie je  zrozumiteľná, alebo ak sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, postupuje sa pri jej vybavovaní primerane podľa bodu 8.

7.               Za sťažnosť sa nepovažuje podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby poslané družstvu ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany svojich práv.

8.               Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom alebo organizačnou zložkou družstva, ktorá sťažnosť vybavuje, prípadne  prešetruje, v rozsahu potrebnom na vybavenie sťažnosti. Ak sťažovateľ bez vážneho dôvodu do desiatich dní odo dňa doručenia požiadania družstva o spoluprácu alebo v inom určenom termíne neposkytne družstvu požadovanú súčinnosť, družstvo nie je povinné vybaviť sťažnosť, o čom sťažovateľa poučí v požiadaní o spoluprácu alebo o poskytnutie súčinnosti. Ak sťažovateľ oznámi vážne dôvody, ktoré mu bránia, aby spolupracoval alebo poskytol súčinnosť, vo  vybavovaní jeho sťažnosti sa pokračuje primerane podľa bodov 10., 11., 12., 15. a 16. V čase, keď sťažovateľ mešká s plnením tejto povinnosti, lehoty podľa bodu 13. neplynú.

9.               Ak je to na vybavenie sťažnosti nevyhnutné, sťažovateľ je povinný poskytnúť požadovanú spoluprácu osobne, a to aj v prípade, že má ustanoveného zástupcu.

10.            Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať

a)       osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje,

b)       osoba, ktorá je podriadená osobe, proti ktorej sťažnosť smeruje,

c)       osoba, ktorá sa zúčastnila ako zamestnanec družstva na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

d)       osoba, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi, jeho zástupcovi alebo k predmetu sťažnosti.

11.            Sťažnosť vybavuje orgán alebo organizačná zložka družstva, do kompetencie ktorej sťažnosť podľa svojho obsahu patrí. Ak vznikne spor o príslušnosti na vybavenie sťažnosti, príslušnosť určí predseda družstva.

12.            Orgán alebo organizačná zložka družstva ktorý/á sťažnosť vybavuje, je povinný/á oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje s jej obsahom. Zároveň mu  umožní  vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, iné písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavenie sťažnosti.

13.            Príslušný orgán alebo oganizačná zložka družstva je povinný/á vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.

Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, príslušný orgán alebo organizačná zložka družstva je povinný/á vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu/jej bola doručená.

V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže predseda družstva predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní.

O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je družstvo povinné písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.

14.            Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej orgán alebo organizačná zložka družstva postupuje tak, aby zistil skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo stanovami družstva.

15.            Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne bez ohľadu na to, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne  informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, sa písomné oznámenie nerobí.

16.            Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním, prešetrením a vybavením sťažnosti, znáša sťažovateľ.

 

 

 

Čl. 102

Doručovanie

 

1.               Družstvo doručuje písomnosti poštou alebo iným vhodným spôsobom (osobne alebo prostredníctvom zástupcu vlastníkov). Ak nie je možné doručiť písomnosť členovi družstva – nájomcovi družstevného bytu alebo nebytového priestoru na adresu uvedenú v  spise uloženom na družstve, družstvo doručí písomnosť členovi družstva – nájomcovi družstevného bytu alebo nebytového priestoru na adresu jeho trvalého alebo prechodného pobytu uvedenú v Registri obyvateľov Slovenskej republiky.

2.               Ak nebol adresát zastihnutý, doručí sa písomnosť inej dospelej osobe zdržiavajúcej sa v tom istom byte.

3.               V prípade prevzatia zásielky sa písomnosť považuje za doručenú dňom doručenia zásielky adresátovi. V prípade vrátenia zásielky poštou odosielateľovi z dôvodu, že adresát si zásielku v úložnej lehote neprevzal alebo z dôvodu, že pošta vyznačila poznámku adresát neznámy, písomnosť sa považuje za doručenú na tretí deň  odo dňa vrátenia zásielky odosielateľovi, a to aj vtedy, ak  sa o tom adresát nedozvie.

4.               Ak adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prevzatie bolo adresátom odopreté.

5.               Na doručenie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia § 106 – 112 Civilného sporového poriadku.

6.               Doručenie písomnosti doporučeným listom alebo do vlastných rúk sa vyžaduje v prípadoch uvedených v stanovách alebo rokovacom poriadku družstva; v iných prípadoch možno doručovať písomnosť doporučeným listom alebo do vlastných rúk, ak to družstvo považuje za vhodné a neodporuje to všeobecne záväznému právnemu predpisu.

7.               Do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka“); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou. Ak si adresát zásielku určenú do vlastných rúk nevyzdvihne na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky družstvu, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

8.               Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe – nepodnikateľovi ani na poslednú družstvu známu adresu, ani na adresu jej trvalého alebo prechodného pobytu uvedenú v Registri obyvateľov Slovenskej republiky, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky družstvu, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba – nepodnikateľ o tom nedozvie; to neplatí ak ide o doručovanie výpovede nájmu bytu.

9.               Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je družstvu známa, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky družstvu a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie; to neplatí ak ide o doručovanie výpovede nájmu bytu.

10.            Ak nie je možné doručiť písomnosť  právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je družstvu známa, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky družstvu a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie; to neplatí ak ide o doručovanie výpovede nájmu bytu.

11.            Ak je adresát písomnosti zastúpený advokátom alebo má ustanoveného zástupcu, doručuje sa písomnosť adresátovi a zároveň aj jeho advokátovi alebo splnomocnenému zástupcovi.

 

Čl. 103

Počítanie času

 

1.               Ak stanovy alebo rokovací poriadok neurčujú lehotu na urobenie úkonu, určí ju družstvo.

2.               Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní.

3.               Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa označením (pomenovaním alebo číslom) zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.

4.               Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.               Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na družstve alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

6.               Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

7.               Predstavenstvo družstva môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do 15 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen v tej istej lehote vykonal zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť zmeškaný úkon urobený, uplynul jeden rok.

 

Čl. 104

Určenie aplikovateľného práva

 

Právne vzťahy medzi družstvom a členmi družstva sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa v konkrétnom prípade člen družstva s družstvom nedohodne písomne inak alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Čl. 105

Právomoc slovenských súdov

 

Na prejednanie a rozhodovanie sporov, v ktorých vystupuje ako žalobca družstvo a žalovaným je člen družstva s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je príslušný súd, v obvode ktorého má žalobca sídlo, ak to neodporuje ustanoveniam osobitného predpisu o výlučnej právomoci justičných orgánov.

  Hore    |    Webmaster