Hlavná stránka

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ustanovenie orgánov družstva

 

Čl. 3

 

1.     Orgány družstva sa volia z členov družstva.Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva - fyzické osoby staršie ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb,ktoré sú členmi družstva, za podmienky, že ich členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 2 roky a sú vlastníkom bytu /nebytového priestoru alebo nájomcom družstevného bytu/ nebytového priestoru alebo nájomcom družstevného bytu/nebytového priestoru v bytovom dome v správe družstva. Člen družstva, ktorý kandiduje za člena predstavenstva nesmie súčasne kandidovať za člena kontrolnej komisie. Člen družstva, ktorý kandiduje za člena kontrolnej komisie nesmie súčasne kandidovať za člena predstavenstva.

2.     Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva, za podmienky že ich členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 5 rokov a sú vlastníkom alebo nájomcom bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome v správe družstva.

3.     Podrobnosti o voľbách členov orgánov družstva upravuje volebný poriadok družstva.

 

 

Čl. 4

 

1.       Orgány družstva si môžu vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

2.       Podmienky a spôsob zriaďovania pomocných orgánov upravuje Čl. 79 stanov družstva a Čl. 48 rokovacieho poriadku družstva.

 

 

Čl. 5

Určenie počtu členov volených orgánov

 

1.     Členskú schôdzu bytového domu tvoria priamou účasťou všetci členovia (vlastníci aj nájomcovia), ktorí užívajú byty a/alebo nebytové priestory v príslušnom bytovom dome.

2.     Zhromaždenie delegátov tvoria delegáti zvolení na členských schôdzach bytových domov v počte určenom zhromaždením delegátov.

3.     Počet členov predstavenstva družstva  stanovuje Čl. 62 bod 3. stanov družstva – v počte 11 členov.

4.     Počet členov kontrolnej komisie družstva stanovuje Čl. 68 bod 1. stanov družstva – v počte 5 členov.

 

 

Čl. 6

Funkčné obdobie orgánov

 

1.       Funkčné obdobie orgánov družstva uvedených v Čl. 2 písm. a) až d) je päťročné.

2.       Členovia volených orgánov družstva podľa Čl. 2 písm. b), c) a d) vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí obdobia, na ktoré boli zvolení a to až do zvolenia nových členov orgánov.

 

 

Čl. 7

Zmena zloženia orgánov v priebehu funkčného obdobia

 

1.     Ak neplní člen orgánu družstva riadne svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia. Odvolávanému členovi orgánu musí byť bezprostredne pred hlasovaním o odvolaní umožnené právo na obranu, za podmienky, že je prítomný. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom družstva. Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý bol odvolaný, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie..

2.     Člen družstva, ktorý je do funkcie volený, sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné  odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie ; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu družstva, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uuplynutí tejto lehoty. Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý sa vzdal funkcie, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie..

3.     Ak stanovy určujú, že sa volia náhradníci členov orgánov družstva, nastupuje miesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa poradia.

4.     Dňom zániku členstva v družstve zaniká aj funkcia vykonávaná členom; s výnimkou funkcie v pomocnom orgáne, ak sa podľa stanov členstvo nevyžaduje. Ustanovenia bodov 1. až 3. platia primerane.

5.     Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý sa vzdal funkcie, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie..

6.     Členovi družstva  alebo členovi kontrolnej komisie zanikne funkcia, ak jeho konaním bol spáchaný trestný čin, za ktorý zodpovedá družstvo podľa zákona č.91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb..

 

 

Čl. 8

 

1.       Člen orgánu, ktorého funkcia sa skončila, je zodpovedný za riadne odovzdanie funkcie, je povinný najmä odovzdať doklady a písomnosti súvisiace s funkciou a vyúčtovať, prípadne vrátiť zverené majetkové hodnoty družstva. O odovzdaní funkcie sa spíše záznam, ktorý podpíše odovzdávajúci aj preberajúci.

2.       V prípade úmrtia člena orgánu požiada družstvo pozostalých členov jeho rodiny, alebo jeho domácnosti o vydanie písomnosti vzťahujúcich sa k výkonu jeho funkcie.

 

 

Základné pravidlá rokovania a rozhodovania orgánov

Čl. 9

 

1.     Orgány družstva, s výnimkou predsedu, rokujú a rozhodujú kolektívne na schôdzach, na ktoré musia byť pozvaní všetci ich členovia. V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, keď nie je možné riadne zvolanie kolektívného orgánu družstva alebo udalostí, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie existencie a funkčnosti družstva, kolektívny orgán družstva môže rozhodovať písomným hlasovaním..

2.     Orgány družstva sú oprávnené rokovať a rozhodovať v medziach svojej  pôsobnosti určenej stanovami, o veciach uvedených v schválenom programe, aj o veciach, ktorých prerokovanie orgán dodatočne schválil, pokiaľ to stanovy nevylučujú.

3.     Rokovanie pozostáva v prednesení predmetu rokovania a z rozpravy, ktorá sa spravidla končí uznesením obsahujúcim:

a)     schválenie prerokúvanej správy,

b)     návrh opatrení,

c)     uloženie úloh nižším orgánom alebo funkcionárom družstva,

d)     rozhodnutia o podaniach (žiadostiach, odvolaniach, sťažnostiach a podobne) členov družstva,

e)     rozhodnutia o veciach patriacich do pôsobnosti orgánu družstva,

f)      odročenie rozhodovania (prerušenie konania) za účelom ďalšieho prešetrenia resp. doplnenia podkladov pre prijatie rozhodnutia a podobne.

4.     Rokovanie sa musí viesť tak, aby umožnilo úplné zistenie okolností dôležitých pre prijatie rozhodnutia o predmete rokovania.

5.     Zasadnutia orgánov družstva sú verejné, ak orgán družstva nerozhodne inak.

6.     Nečlen orgánu družstva môže na zasadnutí orgánu družstva vystúpiť po predchádzajúcom súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu družstva; to neplatí v prípadoch uvedených v Čl. 10 bod.2. rokovacieho poriadku.

 

 

Čl. 10

 

1.       Člen orgánu družstva sa podieľa aktívne na rokovaní kolektívneho orgánu tým, že predkladá návrhy, vyjadruje sa k predneseným návrhom, predkladá  pozmeňovacie, prípadne doplňujúce návrhy a hlasuje o prednesených  návrhoch.

2.       Schôdzí predstavenstva sa s hlasom poradným môže(u) zúčastňovať poverený(í) člen(ovia) kontrolnej komisie a predsedom družstva určení zamestnanci družstva,  ktorí sa môžu vyjadrovať k predneseným návrhom. Ich vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie, ak si toto stanovisko osvojí člen orgánu a prednesie ho ako návrh na uznesenie. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa môžu zúčastňiť na zasadnutiach zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam; v prípade ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo.

3.       Členovia orgánu družstva a účastníci rokovania uvedení v bode 2. môžu v priebehu rokovania podávať k prejednávanej veci vyjadrenia, pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy. Po ukončení rozpravy predsedajúci alebo predkladateľ alebo v prípade, ak návrh predkladá návrhová komisia predseda návrhovej komisie, formuluje konečné znenie návrhu uznesenia. Ak boli podané pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich v poradí v akom boli prednesené a zaprotokolované.

 

 

Čl. 11

 

1.     Kolektívne orgány družstva uvedené v Čl. 2 písm. a), b), c), e) rokovacieho poriadku družstva rozhodujú formou uznesenia.

2.     Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa len, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, ak stanovy alebo zákon neustanovuje inak. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov orgánu prítomných pri hlasovaní, ak stanovy alebo zákon neurčuje inak.

3.     Pri hlasovaní má každý člen kolektívneho orgánu jeden hlas. Právnická osoba hlasuje prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu. Hlasovacie právo fyzickej osoby sa vykonáva osobne; na členskej schôdzi bytového domu je prípustné aj hlasovanie prostredníctvom zákonného zástupcu člena. Ak sa na členskej schôdzi bytového domu zúčastnia hlasovania manželia - spoloční členovia, majú spoločne jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne; ak sa ich stanoviská nezhodujú, ich hlas je neplatný.

4.     Ak je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň nájomcom alebo vlastníkom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.

5.     V kolektívnych orgánoch družstva sa hlasuje verejne. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky alebo delegačného lístka. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.

6.     V predstavenstve družstva a v kontrolnej komisii družstva uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (sms,fax,email,tel.), ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných. V prípade hlasovania pomocou prostriedkov oznamovacej techniky je uznesenie platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak stanovy alebo zákon neurčujú inak..

7.     Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena.

8.     Hlasovanie en block, t.j. v celku o viacerých návrhoch na uznesenia je prípustné, ak sa na tom uznesie orgán družstva, ktorý je príslušný o návrhoch na uznesenia rozhodovať. Hlasovanie en bolck nie je možné v prípade volieb členov do orgánov družstva..

 

 

Čl. 12

Zápisnice o rokovaní orgánov družstva

 

1.     O priebehu každej schôdzi orgánu družstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

a)     dátum a miesto konania,

b)     program rokovania,

c)     zistenie počtu prítomných členov a konštatovanie, že orgán je  spôsobilý uznášať sa; manželia - spoloční členovia sa pri zisťovaní počtu prítomných vykazujú ako jeden člen,

d)     zistenie prítomnosti účastníkov s poradným hlasom, prípadne aj prítomnosti prizvaných osôb,

e)     doslovné znenie prijatých uznesení,

f)      výsledky každého hlasovania,

g)     neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

2.     Prílohu zápisnice zo schôdze orgánu družstva tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu družstva, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli predložené k prerokúvaným bodom.

3.     Zápisnicu zo schôdze orgánu družstva vyhotovuje(ú) zapisovateľ(lia) určený(í) predsedajúcim, ktorým je(sú) spravidla člen(ovia) príslušného orgánu družstva. Zapisovateľom môže(u) byť aj určený(í) zamestnanec(ci) družstva.

4.     Zápisnice zo schôdze orgánu družstva podpisuje člen orgánu, ktorý rokovanie viedol /predsedajúci/ a  zapisovateľ určený predsedajúcim.

Zápisnice zo schôdze predstavenstva overujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva určení predsedajúcim.

Zápisnice zo schôdze zhromaždenia delegátov overujú svojim podpisom najmenej dvaja delegáti zvolení zhromaždením delegátov.

5.     Podpis na zápisnici zo schôdze orgánu družstva vyjadruje zodpovednosť za správnosť a úplnosť zápisnice.

6.     Zápisnica zo schôdze orgánu družstva musí byť priebežne stránkovaná a zviazaná tak, aby jednotlivé listy nemohli byť vymenené a jednotlivé uznesenia musia byť súvislé, v bežnom roku číslované. Bezpečným uložením zápisníc treba zabrániť nebezpečenstvu ich straty alebo neoprávnenému narábaniu s nimi.

7.     Každý člen družstva má právo vyžiadať si zápisnicu zo schôdze orgánu družstva a jej prílohy na nahliadnutie a robiť si z nich výpisy. Nárok na poskytnutie kópie zápisnice zo zasadnutia orgánu družstva nie je. Družstvo neumožní členovi družstva nahliadnúť do zápisnice

zo zasadnutia družstva, ak odmietne podpísať vyhlásenie resp.poučenie o ochrane osobných údajov..

 

 

Čl. 13

Postup orgánov v konaní

o podaniach a  záležitostiach

členov družstva

 

1.     Orgány družstva posudzujú a vybavujú písomné podania členov družstva podľa ich obsahu, aj keď sú nesprávne označené, a to v medziach svojej pôsobnosti.

2.     Orgány družstva sú povinné dbať, aby podania (žiadosti, sťažnosti, oznámenia, podnety), s ktorými sa na orgány družstva obrátia právnické alebo fyzické osoby, boli vybavované bez zbytočných prieťahov, podľa stanov družstva a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.     V konaní o záležitostiach člena(ov) družstva postupujú orgány v súčinnosti so zainteresovaným(i) členom(mi) tak, aby boli spoľahlivo zistené skutočnosti a okolnosti rozhodné pre správne vybavenie veci.

4.     Ak sa má v konaní rozhodnúť o záležitosti(ach) člena(ov) družstva na základe jeho(ich) podania, ktoré je nezrozumiteľné alebo nie je náležite doložené, orgán družstva preruší konanie až do odstránenia nedostatkov podania alebo doplnenia podkladov potrebných pre rozhodnutie.

5.     Ak má orgán družstva rozhodnúť vo veci vylúčenia člena podľa Čl. 19 stanov družstva, musí  sa dať členovi družstva možnosť vyjadriť sa k zamýšľanému opatreniu. Ak je to pre správne posúdenie veci účelné, môže byť dotknutý člen družstva k prejednávanej veci prizvaný.

 

 

Čl. 14

Žiadosti a podnety  členov

 

O žiadostiach členov a o podnetoch členov k činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva najneskôr do 60 dní odo dňa ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

 

 

Čl. 15

Sťažnosti

 

1.     Sťažnosť sa podáva spravidla  písomne alebo ústne.

2.     O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, sa vyhotoví záznam, ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu.

3.     Zo sťažnosti  musí  byť zrejmé, kto ju podáva (meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby), predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha.

4.     Ak sťažnosť podáva viac  sťažovateľov spoločne a neurčia sa v nej, komu z nich sa majú doručovať písomnosti vo vybavovanej veci, všetky odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza na prvom mieste.

5.     Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ  neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu  (právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymná sťažnosť. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

6.     Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti podľa bodu 3., nie je zrozumiteľná, alebo ak sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, postupuje sa pri jej vybavovaní primerane podľa bodu 8.

7.     Za sťažnosť sa nepovažuje podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby poslané družstvu ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany svojich práv.

8.     Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom alebo organizačnou zložkou družstva, ktorá sťažnosť vybavuje, prípadne prešetruje, v rozsahu potrebnom na vybavenie sťažnosti. Ak sťažovateľ bez vážneho dôvodu do desiatich dní odo dňa doručenia požiadania družstva o spoluprácu alebo v inom určenom termíne neposkytne družstvu požadovanú súčinnosť, družstvo nie je povinné vybaviť sťažnosť, o čom sťažovateľa poučí v požiadaní o spoluprácu alebo o poskytnutie súčinnosti. Ak sťažovateľ oznámi vážne dôvody, ktoré mu bránia, aby spolupracoval alebo poskytol súčinnosť, vo vybavovaní jeho sťažnosti sa pokračuje primerane podľa bodov 10., 11., 12., 15., a 16.. V čase, keď sťažovateľ mešká s plnením tejto povinnosti, lehoty podľa bodu 13. neplynú.

9.     Ak je to na vybavenie sťažnosti nevyhnutné, sťažovateľ je povinný poskytnúť požadovanú spoluprácu osobne, a to aj v prípade, že má ustanoveného zástupcu.

10.  Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať

a)   osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje,

b)  osoba, ktorá je podriadená osobe, proti ktorej sťažnosť smeruje,

c)   osoba, ktorá sa zúčastnila ako zamestnanec družstva na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

d)  osoba, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi,  jeho  zástupcovi  alebo  k predmetu sťažnosti.

11.  Sťažnosť vybavuje orgán alebo organizačná zložka družstva, do kompetencie ktorej sťažnosť podľa svojho obsahu patrí. Ak vznikne spor o príslušnosti na vybavenie sťažnosti, príslušnosť určí predseda družstva.

12.  Orgán alebo organizačná zložka družstva ktorý/á sťažnosť vybavuje, je povinný/á oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje s jej obsahom. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, iné písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavenie sťažnosti.

13.  Príslušný orgán alebo oganizačná zložka družstva je povinný/á vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.

Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, príslušný orgán alebo organizačná zložka družstva je povinný/á vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu/jej bola doručená.

V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže predseda družstva predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je družstvo povinné písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.

14.  Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej orgán alebo organizačná zložka družstva postupuje tak, aby zistil skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo stanovami družstva.

15.  Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne bez ohľadu na to, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená  hneď pri jej podaní, sa písomné oznámenie nerobí.

16.  Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním, prešetrením a vybavením sťažnosti, znáša sťažovateľ.

 

 

Rozhodnutia orgánov družstva.

 

Čl. 16

 

Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú všetkých členov družstva sa oznamujú a zverejňujú spôsobom v družstve obvyklým (napr. na videotexte, v spravodaji, vyvesením vo vchode bytového domu).

 

 

Čl. 17

 

Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú jednotlivých členov družstva alebo orgánov družstva, sa oznamujú len týmto členom družstva alebo členom orgánu(ov) družstva.

 

 

Čl. 18

 

1.     Rozhodnutie týkajúce sa člena družstva musí byť vyhotovené písomne a doručené členovi doporučeným listom, pokiaľ stanovy nevyžadujú doručenie do vlastných rúk.

2.     Ak sa rozhodnutie týka manželov – spoločných členov, musí byť doručené samostatne obidvom manželom.

3.     Písomné vyhotovenie rozhodnutia orgánu družstva musí mať tieto náležitosti:

a)   označenie orgánu družstva, ktorý rozhodnutie vydal,

b)  dátum vydania rozhodnutia,

c)   označenie člena družstva alebo orgánu družstva, ktorého sa rozhodnutie týka,

d)  výrok,

e)   odôvodnenie,

f)    poučenie o opravnom prostriedku.

4.     Odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku nie je potrebné, ak sa rozhodnutím členovi družstva vyhovuje v plnom rozsahu.

5.     Rozhodnutie orgánu družstva, proti ktorému už nemožno podať opravný prostriedok, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

 

 

Čl. 19

 

1.     Ak ide o rozhodnutie predstavenstva družstva o žiadostiach členov a podľa stanov nie je možné podať odvolanie, a člen(via) družstva s týmto rozhodnutím písomne nesúhlasí(ia), vyžiada si predstavenstvo stanovisko kontrolnej komisie družstva. Ak kontrolná komisia odporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predstavenstvo družstva môže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie a žiadosti člena (členov) dodatočne vyhovieť. Ak kontrolná komisia neodporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predstavenstvo predloží vec spolu so stanoviskom kontrolnej komisie na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu zhromaždenia delegátov družstva.

2.     Ak ide o rozhodnutie predsedu družstva o žiadostiach členov a podľa stanov nie je možné podať odvolanie, a člen(ovia) družstva s týmto rozhodnutím písomne nesúhlasí(ia), vyžiada si predseda stanovisko kontrolnej komisie družstva. Ak kontrolná komisia odporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predseda družstva môže zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie a žiadosti člena (členov) dodatočne vyhovieť. Ak kontrolná komisia neodporučí vyhovieť členovi (členom) v plnom rozsahu, predseda predloží vec spolu so stanoviskom kontrolnej komisie na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu predstavenstva družstva.

 

 

Čl. 20

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva družstva

 

1.       V prípadoch uvedených v stanovách môže člen družstva proti rozhodnutiu predstavenstva podať písomné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.       Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu predstavenstva:

a)   o neprijatí za člena družstva,

b)  o neuzavretí nájomnej zmluvy.

3.       Odvolaniu podľa bodu 1. môže predstavenstvo vyhovieť v plnom rozsahu samo. Ak predstavenstvo odvolaniu vyhovie v plnom  rozsahu, musí sa toto rozhodnutie členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu, ktorým predstavenstvo odvolaniu v plnom rozsahu vyhovelo, nie je prípustný opravný prostriedok.

4.       Ak predstavenstvo odvolaniu podľa bodu 1. nevyhovie v plnom rozsahu, vyžiada si k odvolaniu stanovisko kontrolnej komisie družstva. Odvolanie spolu so stanoviskom kontrolnej komisie predloží na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu zhromaždenia delegátov družstva.

5.       Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o odvolaní sa musí členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu zhromaždenia delegátov o odvolaní nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

Čl. 21

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predsedu družstva

 

1.     V prípadoch uvedených v stanovách môže člen družstva proti rozhodnutiu predsedu podať písomné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.     Odvolaniu podľa bodu 1. môže predseda vyhovieť v plnom rozsahu sám. Ak predseda odvolaniu vyhovie v plnom  rozsahu,  musí sa rozhodnutie členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu, ktorým predseda odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel, nie je prípustný opravný prostriedok.

3.     Ak predseda odvolaniu podľa bodu 1. nevyhovie v plnom rozsahu, vyžiada si k odvolaniu stanovisko kontrolnej komisie družstva. Odvolanie spolu so stanoviskom kontrolnej komisie predloží najbližšiemu zasadnutiu predstavenstva družstva. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 60 dní odo dňa jeho doručenia družstvu.

4.     Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní sa musí členovi doručiť do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu predstavenstva o odvolaní nie je prípustný opravný prostriedok.

 

 

 

Čl. 22

Spoločné ustanovenia o odvolaní

 

1.     Odvolanie sa podáva písomne orgánu družstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

2.     V odvolaní musí byť uvedené kto ho podáva (meno,  priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby), proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, prečo sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť datované a podpísané.

3.     Odvolanie sa považuje za včas podané aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí patnásťdňovej lehoty odo dňa doručenia rozhodnutia preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením o opravnom prostriedku, alebo preto, že rozhodnutie neobsahovalo poučenie o opravnom prostriedku. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

4.     Ak podá ten, kto je na to oprávnený včas odvolanie, nenadobúda napadnuté rozhodnutie právoplatnosť, dokiaľ nie je o odvolaní právoplatne rozhodnuté.

 

 

Čl. 23

Doručovanie

 

1.     Doručovanie písomností upravuje článok 102 Stanov SBD III Košice.

Čl. 24

Počítanie času

 

1.     Ak stanovy alebo rokovací poriadok neurčujú lehotu na urobenie úkonu, určí ju družstvo.

2.     Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.  Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní.

3.     Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa označením (pomenovaním alebo číslom) zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.

4.     Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.     Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na družstve alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

6.     Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

7.     Predstavenstvo družstva môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do 15 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen v tej istej lehote vykonal zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť zmeškaný úkon urobený, uplynul jeden rok.

 

 

Čl. 25

Rekonštrukcie a dodatočné vyhodnotenie

spisov a iných dokumentov

 

1.     Ak je to potrebné, spisy a iné dokumenty družstva, ktoré boli úplne alebo zčasti  zničené alebo sa stratili, rekonštruuje orgán družstva, funkcionár alebo zamestnanec družstva, z činnosti ktorých pôvodné spisy a dokumenty pochádzali, prípadne orgán družstva, funkcionár alebo zamestnanec družstva, do ktorých funkčnej alebo pracovnej náplne táto činnosť v dobe rekonštrukcie patrí.

2.     Pri rekonštrukcii spisov a iných dokumentov družstva sa vychádza zo všetkých zachovaných a dostupných materiálov družstva a jeho členov, prípadne z písomných materiálov iných orgánov a organizácii, ktoré s rekonštruovanými spismi a inými dokumentmi súvisia a z ktorých je možné obsah rekonštruovaných spisov a iných dokumentov družstva spoľahlivo vyvodiť. Výnimočne možno rekonštruovať aj na základe písomného vyhlásenia, pokiaľ nie sú pochybnosti o ich pravdivosti.

3.     Rekonštruovaný list alebo iný dokument družstva sa v záhlaví  výrazne označí slovom „rekonštrukcia“. V poznámke sa uvedie na základe akých písomných materiálov prípadne oznámení k rekonštrukcii došlo.

4.     Ustanovenie bodov 1. až 3. platí aj pre dodatočné vyhotovenie spisov a iných dokumentov, ktoré v dôsledku nečinnosti družstva alebo jeho predchádzajúceho nesprávneho postupu neboli vyhotovené.

5.     Osvedčením o pridelení družstevného bytu možno u člena, ktorý užíva družstevný byt na základe dohody o jeho odovzdaní a prevzatí do nájmu (spoločného nájmu manželov) a ktorý k tomuto družstevnému bytu splatil členský podiel, nahradiť písomné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu. Pokiaľ pri vydávaní osvedčenia nie je možné zistiť deň rozhodnutia o pridelení bytu, považuje sa za deň rozhodnutia o pridelení bytu členovi tridsiaty deň po vzniku práva na pridelenie družstevného bytu. Rovnako to platí pre nebytové priestory.

6.     Ak zaplatil občan členský podiel pred vznikom členstva v družstve, považuje sa za deň rozhodnutia tridsiaty deň po vzniku členstva.

7.     Výsledok rekonštrukcie, prípadne vydané osvedčenie, musí schváliť predstavenstvo družstva.

  Hore    |    Webmaster