Hlavná stránka

VII. ČLENSKÁ SCHÔDZA VCHODU

Čl. 44

 

1.      Členská schôdza bytového domu je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva a príslušného bytového domu.

2.       Členská schôdza bytového domu volí a odvoláva delegáta volebného obvodu a jeho náhradníkov na zhromaždenie delegátov.

3.       Ďalšie kompetencie členskej schôdze bytového domu sú uvedené v Čl. 75 bod 3. stanov družstva.

 

 

Čl. 45

Ustanovenie členskej schôdze bytového domu

 

1.       Ustanovujúcu členskú schôdzu bytového domu zvoláva predstavenstvo družstva. O zvolaní členskej schôdze bytového domu a o programe jej rokovania musia byť členovia bytového domu písomne upovedomení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacej tabuli alebo na inom obvyklom mieste vo vchodoch bytového domu.

2.       Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu bytového domu musí obsahovať najmä tieto body:

a)   dátum a miesto konania schôdze,

b)  prerokovanie rozsahu činnosti členskej schôdze bytového domu a určenie jej úloh,

c)   upozornenie, že členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov bytového domu. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas.

 

 

Čl. 46

Členská schôdza bytového domu

 

1.       Členskú schôdzu bytového domu zvoláva predstavenstvo družstva podľa potreby alebo ak o to požiada štvrtina členov bytového domu. Členskú schôdzu bytového domu môže zvolať aj delegát volebného obvodu.

2.       Členskú schôdzu bytového domu vedie poverený člen predstavenstva alebo delegát volebného obvodu.

3.       O zvolaní členskej schôdze bytového domu a o programe jej rokovania musia byť členovia bytového domu písomne upovedomení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacej tabuli alebo na inom obvyklom mieste vo vchodoch bytového domu.

4.       Pozvánka na členskú schôdzu bytového domu musí obsahovať:

a)   dátum a miesto konania schôdze,

b)  program rokovania,

c)   upozornenie, že členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov bytového domu. Uznesenie je prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov bytového domu. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas.

5.       Ak je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň nájomcom alebo vlastníkom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.

6.       Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena.

7.       Rovnopis zápisnice predkladá zvolávateľ členskej schôdze bytového domu predstavenstvu družstva do ôsmich dní po členskej schôdzi bytového domu.

8.       Členská schôdza bytového domu, ktorá má na programe voľbu delegátov a ich náhradníkov na zhromaždenie delegátov, sa musí konať v termíne určenom  zhromaždením delegátov tak, aby poverený člen predstavenstva mohol predstavenstvu  oznámiť mená a adresy zvolených delegátov najneskôr 30 dní pred konaním zhromaždenia delegátov.

 

 

Čl. 47

 

Člen – nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo člen – vlastník bytu (nebytového priestoru), ktoré sa nachádzajú v rôznych bytových domoch v správe družstva, sa môže zúčastňovať členskej schôdze bytového domu v každom z týchto bytových domov. Kandidovať a byť zvolený za delegáta volebného obvodu alebo jeho náhradníka môže však len v jednom volebnom obvode.

  Hore    |    Webmaster