Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Zhromaždenie delegátov

III. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV

Zvolávanie a rokovanie najvyššieho orgánu družstva

Čl. 26

 

1.     Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolovať činnosť družstva a jeho orgánov. Pôsobnosť zhromaždenia delegátov družstva upravuje Čl. 57 stanov družstva. Zhromaždenie delegátov zároveň plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

2.     Schôdzu najvyššieho orgánu družstva zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz za rok a tiež v prípadoch, keď o to požiada :

a)   jedna tretina členov družstva,

b)  jedna tretina delegátov,

c)   kontrolná komisia.

3.     Program rokovania navrhuje predstavenstvo a oznamuje ho na  pozvánkach. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

4.     Pozvánky na schôdzu zhromaždenia delegátov zašle družstvo všetkým delegátom najneskôr sedem dní pred konaním zhromaždenia delegátov.

5.     Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam; ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo.

6.     Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva..

7.     Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam; ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo. Zhromaždenie delgátov môže prijať uznesenie aj písomným hlasovaním..

8.     Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacom lístku, ktorý obsahuje znenie návrhu uznesenie ku každému bodu programu, miesto, dátum, meno a priezvisko hlasujúceho delegáta s troma možnosťami vyjadrenie sa pri hlasovaní a to súhlas, nesúhlas, zdržal sa..

9.     Hlasuje sa úpravou hlasovacieho lístka tak, že pri každom schvaľovacom návrhu uznesenia sa preškrtnú dve z troch možností, za ktoré delegát nehlasuje.

10.     Ak sa nevyznačí názor nas hlasovacom lístku, je hlas neplatný pre daný návrh.

11.     Podpísaný hlasovací lístok delegátom je potrebné doručíť na družstvo najneskôr do 72 hodín od vykonania písomného hlasovania.

12.     Vyhodnotenie písomného hlasovania a zistenie výsledku hlasovania vykonávajú zapisovateľ zápisnice a dvaja overovatelia zápisnice.

13.     Výsledky hlasovania sa uvedú do zápisnice zo zhromaždenie delegátov.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27

 

Ak zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, zvolá predstavenstvo družstva náhradné zhromaždenie delegátov družstva tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď sa malo konať pôvodne zvolané zhromaždenie delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátov družstva musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 

 

Čl. 28

 

Schôdzu zhromaždenia delegátov družstva otvára a riadi predsedajúci, ktorým je predseda družstva alebo poverený člen predstavenstva družstva. Predsedajúci prednesie návrh programu rokovania zhromaždenia delegátov družstva a po jeho schválení a prípadnom doplnení, určí zapisovateľa(ov). Dá zvoliť dvoch overovateľov zápisnice, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a podľa potreby aj volebnú komisiu. Členovia mandátovej komisie, členovia návrhovej komisie, členovia volebnej komisie a overovatelia nemôžu byť zamestnancami družstva a musia byť delegátmi družstva.

 

 

Čl. 29

Mandátová komisia zhromaždenia delegátov družstva

 

1.     Mandátová komisia skúma oprávnenie prítomných zúčastniť sa schôdze zhromaždenia delegátov družstva, podáva správu o počte prítomných podľa prezenčnej listiny a o počte účastníkov s hlasovacím právom.

2.     Mandátová komisia zisťuje, či je schôdza spôsobilá sa uznášať na začiatku zasadania a potom v priebehu rokovania pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch. Mandátová komisia zároveň dbá na správnosť postupu zisťovania prítomných a správnosť výsledku hlasovania.

 

 

Čl. 30

Návrhová komisia zhromaždenia delegátov družstva

 

Návrhová komisia zhromaždenia delegátov družstva pripravuje návrh uznesenia formulovaný v závislosti od priebehu rokovania a predkladá ho na schválenie zhromaždeniu delegátov družstva.

 

 

Čl. 31

Volebná komisia zhromaždenia delegátov družstva

 

1.     Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva.

2.     Pri voľbe členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ak je hlasovanie tajné, vykonáva volebná komisia potrebné prípravy na zabezpečenie riadneho priebehu volieb, pripraví kandidačné listiny a volebnú urnu.

 

 

Čl. 32

Postup pri voľbe členov predstavenstva a kontrolnej komisie

 

1.     Voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie a náhradníkov do týchto orgánov je programom schôdze zhromaždenia delegátov družstva v roku, v ktorom sa končí funkčné obdobie predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva.

2.     Doplňujúca voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie na zvyšok funkčného obdobia je programom najbližšej schôdze zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá vyvolala potrebu doplniť orgán družstva.

3.     O spôsobe voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie rozhoduje  zhromaždenie delegátov.

4.     Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb zápisnicu, v ktorej uvedie všetky zistené skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre platnosť volieb.

Podrobnosti o voľbách členov orgánov družstva upravuje volebný poriadok družstva.
  Hore    |    Webmaster