Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Záverečné ustanovenia

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 49

 

1.       Tento rokovací poriadok bol prijatý uznesením zhromaždenia delegátov dňa 12.06.2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.09.2008.

2.       Nadobudnutím účinnosti tohoto rokovacieho poriadku sa zrušuje doteraz platný rokovací poriadok.

3.       Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť od volieb delegátov na funkčné obdobie 2015 - 2020.

4.       Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 10.12.2015 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016..

5.       Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 06.12.2018 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019 s výnimkou ustanovenia Čl.3. bod 1.,ktorý nadobúda účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné

6.       Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 03.12.2020 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021.

obdobie 2021-2026.

  Hore    |    Webmaster