Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Základné ustanovenia

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Rokovací poriadok družstva upravuje postup orgánov družstva pri výkone ich činnosti, ktorú vykonávajú podľa zásad demokracie a samosprávy, v medziach ustanovení § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa stanov družstva.

  Hore    |    Webmaster