Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Predstavenstvo

IV. PREDSTAVENSTVO

Čl. 33

 

1.     Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.

2.     Pôsobnosť predstavenstva družstva upravujú Čl. 62 body 1. a 2. stanov a Čl. 63 stanov.

3.     Za svoju činnosť predstavenstvo zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

 

 

Čl. 34

Ustanovenie predstavenstva

 

1.     Zvolení členovia predstavenstva na ustanovujúcej schôdzi konanej  bezprostredne po schôdzi zhromaždenia delegátov zvolia spomedzi seba predsedu, jedného alebo dvoch podpredsedov a prípadne ďalších funkcionárov.

2.     Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva otvorí vekom najstarší člen predstavenstva a riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený predseda.

3.     Ustanovujúca schôdza predstavenstva sa musí konať spôsobom uvedeným v bode 2., aj keď boli na ďalšie obdobie zvolení tí istí členovia a funkcionári.

4.     O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa  uvedie výsledok voľby predsedu, podpredsedu, resp. podpredsedov a rozdelenie prípadných ďalších funkcií.

 

 

Čl. 35

Program schôdze predstavenstva

 

1.     Návrh programu schôdze predstavenstva zostavuje predseda v súlade s plánom práce. Členovia predstavenstva môžu podať návrh na doplnenie programu.

2.     Rokovanie má zásadne prebiehať v nasledovnom poradí:

a)   schválenie návrhu programu schôdze,

b)  oboznámenie s obsahom zápisnice z predchádzajúcej schôdze,

c)   kontrola plnenia úloh a uznesení predstavenstva,

d)  prerokovanie veci zaradených na program schôdze,

e)   prijatie uznesení.

 

Rokovanie predstavenstva

 

Čl. 36

 

1.     Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.

2.     Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda, podpredseda zastupujúci predsedu, prípadne poverený člen predstavenstva.

3.     Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne formuluje aj návrh uznesenia.

4.     Rozpravu o prerokovaných veciach riadi predsedajúci. Podľa priebehu a výsledku rozpravy predsedajúci dá o návrhu hlasovať alebo formuluje zmenený, resp. nový návrh, prípadne odročí rozhodnutie (preruší konanie) o návrhu za účelom jeho prepracovania, alebo stiahne vec z programu.

 

Čl. 37

 

1.     Predstavenstvo prerokúva veci, ktoré sú na programe, spravidla na základe písomných podkladov.

2.     Formulácia a rozsah písomných podkladov pre rozhodnutie sa riadi podľa povahy predložených správ alebo návrhov. Písomnú správu podpisuje ten, kto ju predkladá, prípadne kto ju vypracoval. Podklady pre rokovanie sa majú predložiť tak, aby sa členovia predstavenstva, prípadne aj ďalší účastníci, mohli včas oboznámiť s ich obsahom.

3.     Návrh uznesenia musí obsahovať návrh stanoviska, ktoré má prijať predstavenstvo - napríklad predstavenstvo berie na vedomie, schvaľuje správu, súhlasí alebo nesúhlasí s predneseným návrhom /treba uviesť konkrétne/, rozhodlo o žiadosti, odvolaní a podobne. V prípade potreby musí predstavenstvo určiť člena predstavenstva, prípadne zamestnanca družstva zodpovedného za splnenie stanovenej úlohy a termín splnenia úlohy.

  Hore    |    Webmaster