Hlavná stránka
» Orgány družstva » Predstavenstvo

PREDSTAVENTVO SBD III Košice

Predstavenstvo

Čl. 62

 

1.               Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi a kontroluje činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2.               Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3.               Predstavenstvo má 11 členov.

4.               Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň aj predsedom družstva (ďalej len „predseda“), prípadne podpredsedu (podpredsedov) predstavenstva.

5.               Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

6.               Schôdzi predstavenstva sa s hlasom poradným môže(u) zúčastňovať poverený(í) člen(ovia) kontrolnej komisie a predsedom družstva určení zamestnanci družstva, ktorí sa môžu vyjadrovať k predneseným návrhom. Ich vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie, ak si toto stanovisko osvojí člen orgánu družstva a prednesie ho ako návrh na uznesenie.

 • Ing. Marek K a n d r á č – predseda PD

 • členovia:

 • prof.Ing.Cimbala Roman PhD. – podpredseda PD
 • Ing.Jakab Miloš
 • Ing.Dravecký Vladimír
 • Ing.Gladišová Iveta Csc.
 • Mgr.Komendát Rastislav
 • Klešč Jozef
 • Ing.Sobodová Dušana
 • Ing.Uličný Jozef
 • Smereková Mária
 • Sadloň Igor

Čl. 63

 

Medzi kompetencie predstavenstva patrí najmä:

a)      rozhodovať o prijatí fyzickej osoby alebo právnickej osoby za člena podľa Čl. 4 bod 2. písm. a)stanov,

b)      schvaľovať organizačnú štruktúru družstva,

c)       schvaľovať „Cenník služieb, plnení, prác, výkonov a tovarov  SBD III Košice“,

d)      udeľovať súhlas so zlúčením bytu alebo s rozdelením bytu,

e)      rozhodovať o nakladaní s uvoľneným družstevným bytom (nebytovým priestorom),

f)        rozhodovať o výške členského vkladu uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru),

g)      vypovedať nájom družstevného bytu (nebytového priestoru), rozhodovať o žiadostiach   o uzavretie nájomnej zmluvy,

h)       udeľovať súhlas na trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie,

i)         rozhodovať o zriadení svojich pomocných orgánov družstva a počte ich členov,

j)         navrhovať volebné obvody a počet volebných obvodov pre voľby delegátov družstva a ich náhradníkov,

k)       splnomocňovať členov predstavenstva alebo delegátov alebo zamestnancov družstva na zastupovanie družstva a/alebo hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,

l)         splnomocňovať členov predstavenstva alebo delegátov na zastupovanie družstva a/alebo hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu,

m)     rozhodovať o žiadostiach o poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci členom družstva,

n)       rozhodovať o neštandardných technických riešeniach a opatreniach, ktoré majú dopad pre všetky bytové domy v správe družstva,

o)      prerokúvať všetky stavby podliehajúce stavebnému povoleniu a územnému rozhodnutiu, ak hodnota diela prevyšuje náklad v sume 16.600,- EUR bez DPH

p)       prerokúvať zmluvy o úvere nad 33.200,- EUR

q)      rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predsedu družstva,

r)        v súlade s rozpočtom schváleným zhromaždením delegátov udeľovať odmeny a mimoriadne odmeny členom predstavenstva a členom kontrolnej komisie, mimoriadne odmeny manažmentu družstva, odmeny členom pomocných orgánov družstva, schvaľovať výšku mzdy predsedu družstva,

s)       schvaľovať poplatky za výkon správy,

t)        rozhodovať o iných veciach, o ktorých rozhodovanie si vyhradí, alebo ktorých rozhodovaním ho poverí zhromaždenie delegátov.

 

 

Čl. 64

 

1.               Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda alebo iný člen predstavenstva určený predsedom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný člen predstavenstva určený predsedom.

2.               Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.

3.               Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické osoby.

 

Čl. 65

 

1.               Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda, podpredseda, prípadne iný člen predstavenstva poverený predsedom.

2.               Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

Čl. 66

 

1.               Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

2.               Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.

3.               Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané, stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

4.               Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Ustanovenia bodov 1. až 3. sa tohto článku stanov sa použijú primerane. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty.

  Hore    |    Webmaster