Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Predseda družstva

V. PREDSEDA DRUŽSTVA

Čl. 38

 

1.       Predseda predstavenstva (predseda družstva) je orgánom družstva.

Jemu prislúcha:

a)   organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b)  rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách,

c)   riadiť bežnú činnosť družstva.

2.       Predsedu družstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný člen predstavenstva určený predsedom družstva.

3.       Obsahom činnosť predsedu pri organizovaní práce predstavenstva je najmä:

a)   zvolávať a riadiť schôdzu predstavenstva a navrhovať program jej rokovania,

b)  organizovať prípravu schôdze predstavenstva, rozhodovať o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c)   konať v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d)  podpisovať s ďalším členom predstavenstva právne úkony, ktoré robí predstavenstvo, ak je zákonom predpísaná písomná forma. Spoločný podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva sa vylučuje.

4.       Za výkon svojej funkcie predseda zodpovedá predstavenstvu.

  Hore    |    Webmaster