Hlavná stránka
» Orgány družstva » Predseda

Vážení priatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť touto formou s cieľom predstaviť našu organizáciu – SBD III Košice. Hlavnou činnosťou našej organizácie je správa a obnova bytov vo východnej časti mesta Košice. Výborné výsledky dosahované v oblasti kvality poskytovaných služieb potvrdených Certifikátom systému kvality ISO 9001:2000 od belgickej certifikačnej spoločnosti SGS, ktorý sme získali ako prví na Slovensku v oblasti bytového družstevníctva, sú výsledkom snaženia, odbornej zdatnosti a pracovného nasadenia pracovníkov a funkcionárov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry našej organizácie.

Súčasnosť, no najmä budúcnosť nám nastoľujú výzvy, na ktoré musí náš výkonný manažment nájsť odpovedajúce optimálne riešenia. K základným úlohám určujúcim smerovanie nášho bytového družstva patrí:

  • postupná obnova bytového fondu financovaná z dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ,
  • každodenné skvalitňovanie poskytovaných služieb,
  • zlepšenie informovanosti na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry prostredníctvom videotextu, internetu, informačného bulletinu a Spravodajcu SBD III,
  • skvalitnenie komunikácie v reťazci člen SBD III Košice – zástupca vlastníkov domu (vchodov) – delegát ZD – predstavenstvo SBD III Košice.

Naša šesťtisícová členská základňa čerpá zo skúseností a historického odkazu priekopníka družstevnej myšlienky Samuela Jurkoviča, ktorý ju začal realizovať už v roku 1845 a ktorá nestratila nič na svojej aktuálnosti ani v dnešných časoch. Túto skutočnosť potvrdzujú na našich rokovaniach aj zástupcovia spoločností z krajín EÚ s podobným predmetom činnosti. Z uvedeného teda vyplýva motto nášho bytového družstva:

„V jednote je sila a v družstevnícve je úspech“.

Predseda predstavenstva (predseda družstva)

Čl. 71

 

1.               Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

a)       organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b)       rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách,

c)       riadiť bežnú činnosť družstva (ak ju nevykonáva riaditeľ družstva).

2.               Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

 

Čl. 72

Organizovanie práce predstavenstva

 

V tejto činnosti predseda:

a)       zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,

b)       organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c)       koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d)       podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, ktoré robí predstavenstvo, ak je zákonom predpísaná písomná forma.

 

 

Čl. 73

Rozhodovanie o bytových otázkach

 

1.               V tejto činosti predseda:

a)       určuje výšku nájomného vrátane výšky príspevku do FPÚaO a výšku zálohovej platby na služby (plnenia) spojené s užívaním bytu,

b)       udeľuje súhlas s písomnou dohodou o výmene družstevného bytu (nebytového priestoru),

c)       udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru),

d)       udeľuje súhlas s dočasným používaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie,

e)       uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru),

f)        uzatvára s členom družstva dohodu o zániku členstva.

2.               O žiadostiach členov podľa bodu 1. písm. b), c) a d) rozhoduje predseda najneskôr do 30 dní od ich podania.

3.               O svojej činnosti podľa bodu 1. informuje predseda predstavenstvo spôsobom dohodnutým predstavenstvom.

 

Čl. 74

Riadenie bežnej činnosti družstva

 

1.               Ak je predseda zamestnancom družstva, riadi jeho činnosť v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno - právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.               Ak nie je predseda zamestnancom družstva, riadi bežnú činnosť družstva riaditeľ menovaný a odvolávaný predstavenstvom družstva.

  Hore    |    Webmaster