Hlavná stránka
» Orgány družstva » Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

 

Čl. 57

 

1.               Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolovať činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

 

2.               Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí najmä:

a)      prijímať a meniť stanovy družstva, volebný poriadok družstva a rokovací poriadok družstva,

b)      voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, rozhodovať o spôsobe ich voľby,

c)       voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d)      schvaľovať audítora pre riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu družstva,

e)      prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

f)        rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

g)      schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,

h)       schvaľovať rozpočet družstva na nasledujúci rok,

i)         rozhodovať o použití čistého zisku a úhrade prípadnej straty,

j)         schvaľovať štatúty fondov družstva,

k)       rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

l)         rozhodovať o výške nedeliteľného fondu nad sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania,

m)     rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

n)       rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,

o)      schvaľovať volebné obvody pre voľby delegátov a ich náhradníkov, pričom platí zásada, že jeden volebný obvod má jedného delegáta,

p)      určovať lehotu, v ktorej sa uskutočnia voľby delegátov.

3.               Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo.

4.               Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.

Čl. 58

 

1.               Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2.               Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to písomne požiada:

a)      jedna tretina členov družstva,

b)      jedna tretina delegátov družstva,

c)       kontrolná komisia družstva.

3.               Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr sedem dní pred konaním zhromaždenia delegátov družstva. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály. Na rokovanie zhromaždenia delegátov družstva musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti.

4.               Členovia predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam; ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo.

5.               Pri hlasovaní má každý delegát družstva jeden hlas.

 

Čl. 59

 

Ak zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, zvolá predstavenstvo družstva náhradné zhromaždenie delegátov družstva tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď sa malo konať pôvodne zvolané zhromaždenie delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 

Čl. 60

 

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen družstva, ak požiadal o zaprotokolovanie svojej námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietky k uzneseniu zhromaždenia delegátov oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od písomného oznámenia námietky predstavenstvu.

Čl. 61

 

1.               Delegát je zástupcom všetkých členov družstva za volebný obvod, v ktorom bol zvolený.

2.               Delegát je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a záujmy osôb sebe blízkych, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

3.               Medzi práva a povinnosti delegáta patrí najmä:

-          zúčastňovať sa na rokovaní zhromaždenia delegátov a hlasovaním rozhodovať o záležitostiach družstva v pôsobnosti zhromaždenia delegátov,

-          podávať orgánom družstva podnety, návrhy a pripomienky k činnosti družstva,

-          na požiadanie správcu bytového domu alebo zástupcu vlastníkov alebo z vlastnej iniciatívy sa osobne zúčastňovať na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo svojom volebnom obvode,

-          zvolávať a viesť členskú schôdze bytovéhých domov vo svojom volebnom obvode,

 

  Hore    |    Webmaster