Hlavná stránka
» Orgány družstva » Práva a povinnosti zástupcu vlastníkov

POVINNOSTI A PRÁVA ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV

 

Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť zvoliť si nadpolovičnou väčšinou hlasov spomedzi seba svojho zástupcu.  Zástupca vlastníkov nie je v zmysle platnej legislatívy orgánom družstva, a preto jeho kompetencie nevyplývajú zo stanov družstva, ale z uzatvorenej príkaznej zmluvy a z rozhodnutí vlastníkov bytového domu.

 

Zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov  a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytového domu o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytového domu v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa § 14 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Zástupca vlastníkov je ďalej povinný:

a)  vykonávať svoju činnosť osobne, s náležitou starostlivosťou a s ohľadom na záujmy všetkých vlastníkov bytového domu (vchodu),

  b)  dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatné právne predpisy Slovenskej republiky a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti, o osobných údajoch vlastníkov bytového domu a o otázkach zabezpečovania správy bytového domu vo vzťahu k nepovolaným osobám,

  c)  nezneužívať výkon činnosti zástupcu vlastníkov a skutočnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti v prospech vlastnej osoby, rodinných príslušníkov ani iných osôb sebe blízkych,

  d)  vykonávať svoju činnosť v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu,

  e)  informovať vlastníkov bytového domu (vchodu) o svojej činnosti, o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu (vchodu),

  f)   predkladať vlastníkom bytového domu na ich žiadosť vyúčtovania o prehľade nákladov a výdavkov v súvislosti s vykonávaním činnosti zástupcu vlastníkov a zabezpečovaním správy bytového domu (vchodu), ako aj iných potrebných písomných dokladov,

  g)  upozorňovať správcu bytového domu na potrebu vykonania bežných opráv a údržby bytového domu alebo vchodu bytového domu (napr. výmena rozbitého skla v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, vypnutie poškodeného výťahu, nahlasovanie poškodenia elektrických rozvodov v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, zastavenie prítoku vody alebo plynu v nevyhnutných prípadoch, porucha kanalizácie a pod.),

h)  participovať pri zabezpečovaní bežnej údržby a bežných opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu),

i)   oznamovať bez zbytočného odkladu správcovi havárie resp. stavy hroziacej havárie v spoločných častiach a/alebo spoločných zariadeniach bytového domu (vchodu),

j)   potvrdzovať vykonanie dodávateľských prác v bytovom dome (vchode) s výnimkou odborných prehliadok a skúšok zabezpečovaných správcom bytového domu podľa osobitných právnych predpisov,

k)  zabezpečovať vykonávanie zimnej údržby v zmysle platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice,

l)   dohliadať na výkon upratovania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu),

m) podieľať sa v súčinnosti so správcom na zabezpečovaní písomného hlasovania vlastníkov bytového domu a v prípade potreby aj na organizovaní schôdze vlastníkov bytového domu,

n)  doručovať vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome tzv. hromadnú korešpondenciu (napr. nové Zálohové predpisy alebo Ročné vyúčtovanie služieb) a ďalšie písomnosti na žiadosť správcu bytového domu,

i)   upozorňovať správcu bytového domu na zistené nedostatky a/alebo porušovanie protipožiarnych predpisov a smerníc, predpisov BOZP, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo vnútrodružstevných predpisov v bytovom dome (vchode).

 

Zástupca vlastníkov má právo:

  a)  na odmenu za činnosť zástupcu vlastníkov,

b)  na všetky informácie o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu a nájmu spoločných častí a/alebo spoločných zariadení bytového domu (vchodu) v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,

  c)  vyžadovať od správcu a vlastníkov bytového domu súčinnosť na výkon svojej činnosti,

  d) v spolupráci so správcom bytového domu sa podieľať na zabezpečovaní vhodných technických podmienok potrebných pre plynulý priebeh       výkonu prác a zabezpečovania služieb a plnení v bytovom dome (vchode),

 e) byť informovaný o právnom vzťahu užívateľa bytu a/alebo nebytového priestoru - garáže v bytovom dome (vchode) a počte osôb  bývajúcich v byte,

  f)  predkladať správcovi podnety na zefektívnenie výkonu správy bytového domu ako celku.

  Hore    |    Webmaster