Hlavná stránka
» Orgány družstva » Práva a povinnosti delegátov

Čl. 61

 

1.              Delegát je zástupcom všetkých členov družstva za volebný obvod, v ktorom bol zvolený.

2.              Delegát je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a záujmy osôb sebe blízkych, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

3.              Medzi práva a povinnosti delegáta patrí najmä:

-          zúčastňovať sa na rokovaní zhromaždenia delegátov a hlasovaním rozhodovať o záležitostiach družstva v pôsobnosti zhromaždenia delegátov,

-          podávať orgánom družstva podnety, návrhy a pripomienky k činnosti družstva,

-          na požiadanie správcu bytového domu alebo zástupcu vlastníkov alebo z vlastnej iniciatívy sa osobne zúčastňovať na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo svojom volebnom obvode,

-          zvolávať a viesť členské schôdze bytových domov vo svojom volebnom obvode.

  Hore    |    Webmaster