Hlavná stránka
» Kontakty » Pôsobnosť jednotlivých referátov

PÔSOBNOSŤ JEDNOTLIVÝCH REFERÁTOV

ÚSEK ORGANIZAČNO – PRÁVNY

V personálnom zložení 5-tich zamestnancov pod vedením organizačno-právnej námestníčky zabezpečuje:

 • komplexné právne služby pre zamestnancov a členov družstva, dohliada na dodržiavanie zákonnosti vo všetkých oblastiach činnosti družstva,
 • zastupovanie družstva pred orgánmi súdov, prokuratúry, štátnej správy, samosprávy a polície,
 • vedenie evidencie členov družstva (bývajúcich i nebývajúcich) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov; vybavuje agendu so vznikom a zánikom členstva v družstve,
 • prípravu podkladov vo veciach bytových pre rozhodovanie predsedovi družstva a predstavenstvu družstva,
 • využívanie všetkých právnych prostriedkov na vymáhanie pohľadávok družstva,
 • realizáciu prevodov bytov a nebytových priestorov do vlastníctva členov - nájomcov,
 • poskytovanie potrebných informácií a metodickú pomoc členom a funkcionárom družstva.

TECHNICKÝ ÚSEK

Nosnou činnosťou nášho stavebného bytového družstva je prevádzka a technická správa bytového fondu. Pre túto činnosť je vytvorený technický úsek, ktorý vedie technicko - prevádzkový námestník. Technický úsek zabezpečuje prevádzku bytov pre 16 812 obyva-teľov sídliska Furča.

Zameriava sa predovšetkým na:

 • údržbu domov a bytov,
 • dodávku a rozúčtovanie energií,
 • prevádzku výťahov,
 • upratovanie a čistotu,
 • investičnú činnosť,
 • výpočtovú techniku SBD.

Údržba domov a bytov

Naše stavebné bytové družstvo zabezpečuje nepretržitú prevádzku a technickú správu vrátane havarijnej služby v 151 domoch s celkovým počtom 5 976 bytov. Domy tvoria sídlisko Dargovských hrdinov, ktoré je situované vo východnej svahovitej časti Košíc (miestný názov Furča). Konštrukčne prevládajú deväťpodlažné obytné budovy, ktoré boli odovzdané do užívania v rokoch 1977 - 1982. Základné prevádzkové potreby v domoch sú sledované a hlásené na centrálny dispečing SBD prostredníctvom správcov vchodov, ktorí sú volení z radov bývajúcich. Údržbársku činnosť SBD zabezpečuje vlastnými kapacitami a zmluvnými špecializovanými externými firmami. Ročný náklad na údržbu domov činí 20 mil. Sk.

Dodávka a rozúčtovanie energií

Technický úsek zabezpečuje do každej domácnosti dodávku základných energií - plyn, vodu, teplo a elektrickú energiu. Plyn sa používa len pre kuchynské účely. Vykurovací systém je napojený na centrálny mestský zdroj. Dvadsať tepelných okruhov je zásobovaných odovzdávacími stanicami tepla. Celé vykurovanie je hydraulicky regulované, všetky byty boli vybavené regulačnými ventilmi a termohlavicami. Dodávka tepla je meraná v byte a v stro-jovni každého domu. Všetky byty sú vybavené vodomermi na teplú a studenú vodu. Dodávka elektrickej energie je delená samostatne do každého bytu a do spoločných priestorov. Vyúčtovanie a platby za médiá s výnimkou plynu a elektrickej energie pre domácnosti od obyvateľov prebiehajú cez Stavebné bytové družstvo III.

Prevádzka výťahov

V činnosti je 277 výťahov, ich prevádzku kontroluje výťahový technik SBD. Údržbu a revízie vykonáva externá firma dodávateľsky. Výťahy boli v roku 1996 - 1997 vybavené ochranou proti fázovému výpadku elektriny. V súčasnosti sú všetky vybavené samomazným zariadením. Na bezchybnosť prevádzky výťahov je ročne vynaložených cca 2,5 mil. Sk.

Upratovanie a čistota

Prostredníctvom správcov vchodov a upratovačiek je udržiavaná základná čistota v domoch a v ich blízkom okolí. Zvlášť je správcami vchodov v súčinnosti s SBD organizovaná zimná údržba chodníkov. Vlastnými prostriedkami SBD je zabezpečované odhrňovanie snehu a posyp na 11 820 m2 chodníkov. Odvoz odpadu z domov SBD a zber veľkorozmerných odpadov je zabezpečovaný dvakrát týždenne mestom.

Investičná činnosť

Investičná činnosť vo výstavbe po r.1989 bola z ekonomických dôvodov utlmená. Investičné oddelenie na SBD v súčasnosti zabezpečuje rozsiahlejšie opravy na domoch, ktoré prekračujú rámec bežnej údržby. V intenzívnej príprave je realizácia projektov na odstraňovanie systémových porúch našich domov v spojitosti s ich komplexným zatepľo-vaním. SBD je pripravené technicky kooperovať pri príprave a realizácii nadstavbových bytov, resp. iných druhov výstavby nových bytov.

Výpočtová technika

Neodmysliteľným nástrojom na vedenie evidencie základných údajov o 5976 spravo-vaných bytoch je výpočtová technika. V súčasnosti je vytvorená počítačová sieť NetWare NOVELL 5.0 a všetky počítače sú pripojené k sieti internet 24 hodín denne. Spojenie s ban-kou je zabezpečené elektronickou formou cez Home - Banking. Pre potreby družstva bol vyvinutý komplexný informačný systém (Automatizovaný Informačný Systém Stavebného Bytového Družstva III pod Windows - W - AISSBD3), ktorý rieši všetky okruhy prác družstva v jednom ucelenom projekte. Patrí sem:

 • evidencia bytov a užívateľov bytov,
 • evidencia nájomného,
 • účtovníctvo,
 • príjem peňazí v hotovosti,
 • vystavovanie faktúr a objednávok,
 • právne vzťahy,
 • príjem a výdaj materiálu,
 • evidencia požiadaviek na opravu a následné zúčtovanie opráv bytového fondu,
 • plánovanie a spravovanie bytového fondu,
 • odpočty meraní spotrieb teplej a studenej vody,
 • evidencia majetku.
Mzdy a personálna agenda sa spracovávajú v samostatnom programe FLUX-PAM. Na lepšiu orientáciu v zákonoch a nariadeniach slúži program JURIX. Pre administratívne práce slúži program Office v rôznych verziách a program PC Suite.

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ekonomický úsek pod vedením ekonomického námestníka zabezpečuje:

 • vytváranie zálohových predpisov a splátkových kalendárov pre vlastníkov bytov a nájomcov družstevných bytov a nájomcov spoločných priestorov v bytových domoch v správe družstva, evidenciu úhrad a plnení spojených s užívaním bytov a spoločných priestorov, upomienky a penále, kompletovanie a distribúciu ročného vyúčtovania
 • evidenciu platenia členských podielov členov družstva
 • zákonne prípustné hotovostné operácie v pokladni družstva - napr. evidenciu a vyúčtovanie obstaraných tovarov a služieb zástupcami vlastníkov bytov v rámci ich schválených mesačných limitov, príjem poplatkov za cenníkové položky nad rámec Zmluvy o výkone správy a pod.
 • fakturáciu spoločných prenajatých priestorov v bytových domoch a nebytových priestorov v budove družstva
 • evidenciu faktúr a styk s bankami
 • účtovné a daňové povinnosti družstva
 • prípravu a administráciu schôdzi a písomných hlasovaní vlastníkov bytových domov a členských schôdzi členov družstva, spracovanie zápisníc zo schôdzí a písomných hlasovaní, prípravu materiálov na Zhromaždenie delegátov
  Hore    |    Webmaster