Hlavná stránka
» Dokumenty » Znenie stanov » Prechodné ustanovenia

ÔSMA ČASŤ

 

PRECHODNÉ  USTANOVENIA

Čl. 106

 

1.              Funkčné obdobie orgánu družstva zvoleného pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa skončí uplynutím funkčného obdobia podľa stanov platných a účinných v čase voľby.

2.              Podania (žiadosti, oznámenia, podnety, sťažnosti a odvolania), ktoré neboli vybavené s konečnou platnosťou do dňa nadobudnutia účinnosti týchto stanov, budú vybavené podľa stanov účinných v čase doručenia podania družstvu.

 

DEVIATA ČASŤ

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. 107

1.               Stanovy boli prijaté na schôdzi zhromaždenia delegátov dňa 12.06.2008.

2.               Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 01. 09. 2008 s výnimkou ustanovenia Čl. 50 bod 1.

         Čl. 50 bod 1. nadobúda pri jednotlivých orgánoch družstva uvedených v Čl. 47 písm. a) až d) účinnosť dňom zvolenia nových orgánov v najbližších voľbách.

3.               Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa zrušujú doteraz platné stanovy.

4.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 11.12.2008 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2009.

5.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 10.12.2009 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.

6.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 17.06.2010 nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2010 s výnimkou ustanovenia Čl.49 bod 5. Čl.49 bod 5. nadobúda účinnosť od nasledujúcich volieb členov predstavenstva..

7.               Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 02.12.2010 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2011.

8.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 09.06.2011 nadobúdajú účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné obdobie 2011-2016.

9.              Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 07.06.2012 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2013.

10.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 30.05.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2013.

11.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2013.

12.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 29.05.2014 nadobúdajú účinnosť dňom 29.05.2014.

13.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 04.12.2014 nadobúdajú účinnosť dňom 04.12.2014.

14.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 04.12.2015 nadobúdajú účinnosť dňom 04.12.2015.

13.            Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 03.12.2020 nadobúdajú účinnosť dňom  01.01.2021 s výnimkou ustanovenia Čl. 48., ktorý nadobúda účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné obdobie 2021 – 2026.

 

 

                                                                                                  Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.

                                                                                                 predseda SBD III Košice                                                                                                               

  Hore    |    Webmaster