Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Pomocné orgány

IX. POMOCNÉ ORGÁNY

Čl. 48

Zriadenie pomocného orgánu

 

1.       Na zabezpečenie svojej činnosti a plnenia svojich úloh môžu orgány družstva zriaďovať aj iné pomocné orgány.

2.       Pôsobnosť pomocného orgánu určuje v medziach svojej právomoci orgán, ktorý ho zriadil, nemôže však na pomocný orgán preniesť svoju rozhodovaciu právomoc.

3.       Členovia pomocných orgánov sú volení alebo menovaní orgánom, ktorý ich zriadil.

4.    Ak je pomocný orgán menovaný, jeho členom môže byť i nečlen  družstva

  Hore    |    Webmaster