Hlavná stránka
» Dokumenty » Znenie stanov » Orgány družstva

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY DRUŽSTVA

Čl. 47

 

Orgány družstva sú:

a)       zhromaždenie delegátov

b)       predstavenstvo

c)       kontrolná komisia

d)       predseda predstavenstva (predseda družstva)

e)       členská schôdza bytového domu.

 

Čl. 48

 

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva, za podmienky, že ich členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 2 roky a sú vlastníkom bytu / nebytového priestoru a/alebo nájomcom družstevného bytu / nebytového priestoru v bytovom dome v správe družstva. Člen družstva, ktorý kandiduje za člena predstavenstva nesmie súčasne kandidovať za člena kontrolnej komisie. Člen družstva, ktorý kandiduje za člena kontrolnej komisie nesmie súčasne kandidovať za člena predstavenstva.

 

Čl. 49

 

1.               Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlúčiteľné.

2.               Členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, delegát, prokuristi a riaditeľ družstva nesmú byť zamestnancom, konateľom, spoločníkom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu ani iného orgánu u podnikateľa – fyzickej osoby alebo podnikateľa – právnickej osoby s predmetom činnosti rovnakým alebo podobným  ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 bod 1.

3.               Členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, delegát, prokuristi a riaditeľ družstva nesmú podnikať v predmete činnosti rovnakom alebo podobnom  ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 bod 1.

4.               Členovia kontrolnej komisie, ich manželia/manželky, príbuzní v priamom rade alebo súrodenci nemôžu byť zamestnancami družstva.

5.               Z celkového počtu členov predstavenstva môžu byťzamestnancom družstva iba predseda predstavenstva. Manželia (manželky), príbuzní v priamom rade alebo súrodenci členov predstavenstva nemôžu byť  zamestnancami družstva.

6.               Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci družstva.

 

Čl. 50

 

1.               Funkčné obdobie orgánov družstva uvedených v Čl. 47 písm a) až d) je päť rokov.

2.               Členovia orgánov môžu byť opätovne volení.

3.               Do predstavenstva, kontrolnej komisie a do zhromaždenia delegátov sú volení aj náhradníci.

4.               Členov predstavenstva, členov kontrolnej komisie, ako aj ich náhradníkov volí zhromaždenie delegátov.

5.               Delegáta volebného obvodu a ich náhradníkov volia a odvolávajú členské schôdze bytového domu vo volebných obvodoch schválených zhromaždením delegátov. Delegát môže kandidovať a byť volený vo volebnom obvode, v ktorom býva. Voľba delegátov podľa volebných obvodov na ďalšie volebné obdobie sa uskutoční v lehote určenej zhromaždením delegátov. Kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode najviac hlasov, sa stáva delegátom volebného obvodu. Ostatní volení kandidáti sú považovaní za náhradníkov delegátov družstva, a to v poradí počtu získaných hlasov. Pri rovnosti počtu získaných hlasov je za náhradníka delegáta družstva uprednostnený kandidát so skorším členstvom v družstve. Pre zánik funkcie delegáta platia ustanovenia Čl. 52 body 2. až 5.

6.               Podrobnosti o voľbách členov orgánov družstva upravuje volebný poriadok družstva.

 

Čl. 51

 

1.               Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, s odbornou starostlivosťou, plniť zverené úlohy a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy. Ak pri výkone funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone.

2.               Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal alebo ním splnomocnená osoba, nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene.   

3.               Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa bodu 2., sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania, ten ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo.

4.               Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.   

 

Čl. 52

 

1.               Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa rozpočtu schváleného zhromaždením delegátov na príslušný kalendárny rok, prípadne poskytnutá náhrada nákladov účelne vynaložených pri plnení úloh vyplývajúcich z výkonu funkcie.

2.               Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia. Odvolávanému členovi orgánu musí byť bezprostredne pred hlasovaním o odvolaní umožnené právo na obranu, za podmienky, že je prítomný.Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom družstva. Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý bol odvolaný, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie..

3.               Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie volený, sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie ;ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán družstva, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu družstva, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak družstvu hrozí vznik škody, je člen orgánu družstva, ktorý sa vzdal funkcie, povinný upozorniť družstvo, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie..

4.               Ak stanovy určujú, že sa volia náhradníci členov orgánov družstva, nastupuje miesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa poradia.

5.               Dňom zániku členstva v družstve zaniká aj funkcia vykonávaná členom, s výnimkou funkcie v pomocnom orgáne, ak sa podľa stanov členstvo nevyžaduje. Ustanovenie bodov 2. a 3. platia primerane.

6.               Členovi predstavenstva alebo členovi kontrolnej komisie zanikne funkcia, ak jeho konaním bol spáchaný trestný čin, za ktorý zodpovedá družstvo podľa zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

 

Čl. 53

 

1.               Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.

2.               Rokovania orgánov družstva sa riadia rokovacím poriadkom družstva.

3.               Zasadnutia orgánov družstva sú verejné, ak orgán družstva nerozhodne inak.

4.               Kolektívne orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých svojich členov.

5.               Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

6.               V prípadoch uvedených v čl.53 bodu 6. predstavenstvo môže zvolať zhromaždenie delegátov s rozhodovaním formou písomného hlasovania.

7.               Rozhodovanie písomným hlasovaním je súčasťou  rokovacieho poriadku.

 

Čl. 54

 

1.               Orgány družstva rokujú o záležitostiach podľa schváleného programu, prípadne o záležitostiach na prejednávaní, ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol, ak v stanovách nie je uvedené inak.

2.               Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v rozprave a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav veci.

3.               Člen družstva má právo v sídle družstva nahliadať do zápisníc zo zasadnutia orgánov družstva a robiť si z nich výpisy. Nárok na poskytnutie kópie zápisnice zo zasadnutia orgánu družstva nie je. Družstvo neumožní členovi družstva nahliadnuť do zápisnice zo zasadnutia orgánu družstva, ak odmietne podpísať vyhlásenie resp. poučenie o ochrane osobných údajov.

4.               V orgánoch družstva možno uznesenie prijať aj písomným hlasovaním.

 

Čl. 55

 

1.               Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.

2.               V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.

3.               V predstavenstve a v kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (telefón, fax, email, sms), ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných. V prípade hlasovania pomocou prostriedkov oznamovacej techniky je uznesenie platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak stanovy alebo zákon neurčuje inak..

4.               Hlasovanie en block, t.j. v celku o viacerých návrhoch na uznesenia je prípustné, ak sa na tom uznesie orgán družstva, ktorý je príslušný o návrhoch na uznesenia rozhodovať. Hlasovanie en block nie je možné v prípade volieb členov orgánov družstva.

 

 

 

Čl. 56

 

1.               O každej schôdzi orgánu družstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

a)       dátum a miesto konania,

b)       program rokovania,

c)       zistenie počtu prítomných členov a konštatovanie, že orgán je spôsobilý uznášať sa; manželia – spoloční členovia sa pri zisťovaní počtu prítomných vykazujú ako jeden člen

d)       zistenie prítomnosti účastníkov s poradným hlasom, prípadne aj prítomnosti prizvaných osôb,

e)       doslovné znenie prijatých uznesení,

f)        výsledky každého hlasovania,

g)       neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

2.               Zápisnice zo schôdze orgánu družstva podpisuje člen orgánu, ktorý rokovanie viedol /predsedajúci/ a  zapisovateľ určený predsedajúcim.

Zápisnice zo schôdze predstavenstva overujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva určení predsedajúcim.

Zápisnice zo schôdze zhromaždenia delegátov overujú svojim podpisom najmenej dvaja delegáti zvolení zhromaždením delegátov.

3.               Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokovávaným bodom.

4.               Člen družstva má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

5.               Podrobnosti a postup pri voľbách a odvolaní členov orgánov družstva, o rokovaní a rozhodovaní orgánov družstva a overovaní zápisníc zo schôdzí orgánov družstva upravujú volebný poriadok družstva a rokovací poriadok družstva, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov.

 

Zhromaždenie delegátov

 

Čl. 57

 

1.               Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolovať činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

2.               Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí najmä:

a)       prijímať a meniť stanovy družstva, volebný poriadok družstva a rokovací poriadok družstva,

b)       voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, rozhodovať o spôsobe ich voľby,

c)       voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d)       schvaľovať auditora pre riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu družstva,

e)       prerokovávať a schvalovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

f)       rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

g)        schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,

h)       schvaľovať rozpočet družstva na nasledujúci rok,

i)       rozhodovať o použití čistého zisku a úhrade prípadnej straty,

j)        schvaľovať štatúty fondov družstva,

k)        rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

l)       rozhodovať o výške nedeliteľného fondu nad sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania,

m)        rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

n)     rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,

o)       schvaľovať volebné obvody pre voľby delegátov a ich náhradníkov, pričom platí zásada, že jeden volebný obvod má jedného delegáta,

p)       určovať lehotu, v ktorej sa uskutočnia voľby delegátov.

3.               Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo.

4.               Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva.

 

Čl. 58

 

1.               Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2.               Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to písomne požiada:

a)       jedna tretina členov družstva,

b)       jedna tretina delegátov družstva,

c)       kontrolná komisia družstva.

3.               Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr sedem dní pred konaním zhromaždenia delegátov družstva. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály. Na rokovanie zhromaždenia delegátov družstva musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti.

4.               Členovia predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam; ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo.

5.               Pri hlasovaní má každý delegát družstva jeden hlas.

 

Čl. 59

 

Ak zhromaždenie delegátov nie je uznášaniaschopné, zvolá predstavenstvo družstva náhradné zhromaždenie delegátov družstva tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď sa malo konať pôvodne zvolané zhromaždenie delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 

Čl. 60

 

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen družstva, ak požiadal o zaprotokolovanie svojej námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietky k uzneseniu zhromaždenia delegátov oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od písomného oznámenia námietky predstavenstvu.

 

Čl. 61

 

1.               Delegát je zástupcom všetkých členov družstva za volebný obvod, v ktorom bol zvolený.

2.               Delegát je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a záujmy osôb sebe blízkych, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

3.               Medzi práva a povinnosti delegáta patrí najmä:

-           zúčastňovať sa na rokovaní zhromaždenia delegátov a hlasovaním rozhodovať o záležitostiach družstva v pôsobnosti zhromaždenia delegátov,

-          podávať orgánom družstva podnety, návrhy a pripomienky k činnosti družstva,

-           zvolávať a viesť členské schôdze bytových domov vo svojom volebnom obvode.

 

Predstavenstvo

Čl. 62

 

1.               Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi a kontroluje činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2.               Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3.               Predstavenstvo má 11 členov.

4.               Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň aj predsedom družstva (ďalej len „predseda“), prípadne podpredsedu (podpredsedov) predstavenstva.

5.               Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

6.               Schôdzi predstavenstva sa s hlasom poradným môže(u) zúčastňovať poverený(í) člen(ovia) kontrolnej komisie a predsedom družstva určení zamestnanci družstva, ktorí sa môžu vyjadrovať k predneseným návrhom. Ich vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie, ak si toto stanovisko osvojí člen orgánu družstva a prednesie ho ako návrh na uznesenie.

 

Čl. 63

 

Medzi kompetencie predstavenstva patrí najmä:

a)       rozhodovať o prijatí fyzickej osoby alebo právnickej osoby za člena podľa Čl. 4 bod 2. písm. a),

b)       schvaľovať organizačnú struktúru družstva,

c)       schvaľovať „Cenník služieb, plnení, prác, výkonov a tovarov  SBD III Košice“,

d)       udeľovať súhlas so zlúčením bytu alebo s rozdelením bytu,

e)       rozhodovať o nakladaní s uvoľneným družstevným bytom (nebytovým priestorom),

f)        rozhodovať o výške členského vkladu uvoľneného družstevného bytu (nebytového priestoru),

g)       vypovedať nájom družstevného bytu (nebytového priestoru),rozhodovať o žiadostiach o uzavretie nájomnej zmluvy,

h)       udeľovať súhlas na trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie,

i)        rozhodovať o zriadení svojich pomocných orgánov družstva a počte ich členov,

j)        navrhovať volebné obvody a počet volebných obvodov pre voľby delegátov družstva a ich náhradníkov,

k)       splnomocňovať členov predstavenstva alebo delegátov alebo zamestnancov družstva na zastupovanie družstva a/alebo hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,

l)        splnomocňovať členov predstavenstva alebo delegátov na zastupovanie družstva a/alebo hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu,

m)     rozhodovať o žiadostiach o poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci členom družstva,

n)       rozhodovať o neštandardných technických riešeniach a opatreniach, ktoré majú dopad pre všetky bytové domy v správe družstva,

o)       prerokúvať všetky stavby podliehajúce stavebnému povoleniu a územnému rozhodnutiu, ak hodnota diela prevyšuje náklad v sume 16 600,- EUR bez DPH (informatívne: 500.091,60, - Sk konverzný kurz : 1,00 EUR =30,126)

p)       prerokúvať zmluvy o úvere nad 33.200,- EUR (informatívne: 500.091,60, - Sk konverzný kurz : 1,00 EUR =30,126),

r)        rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predsedu družstva,

q)       v súlade s rozpočtom schváleným zhromaždením delegátov udeľovať odmeny a mimoriadne odmeny členom predstavenstva a členom kontrolnej komisie, mimoriadne odmeny manažmentu družstva, odmeny členom pomocných orgánov družstva, schvaľovať výšku mzdy predsedu družstva,

s)        schvaľovať poplatky za výkon správy,

t)       rozhodovať o iných veciach, o ktorých rozhodovanie si vyhradí, alebo ktorých rozhodovaním ho poverí zhromaždenie delegátov.

 

Čl. 64

 

1.               Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda alebo iný člen predstavenstva určený predsedom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný člen predstavenstva určený predsedom.

2.               Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva:

a)       predseda a ďalší člen predstavenstva alebo

b)       podpredseda a ďalší člen predstavenstva alebo

c)       iní dvaja členovia predstavenstva na to menovite určení predstavenstvom.

Spoločný podpis predsedu a podpredsedu sa vylučuje.

3.               Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické osoby.

 

Čl. 65

 

1.               Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda, podpredseda, prípadne iný člen predstavenstva poverený predsedom.

2.               Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

 

Čl. 66

 

1.               Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

2.               Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.

3.               Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané, stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

4.               Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Ustanovenia bodov 1. až 3. sa použijú primerane. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty.

 

Kontrolná komisia

Čl. 67

 

1.               Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov družstva s hlasom poradným.

2.               Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva.

3.               Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

4.               Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o činnosti družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.

5.               Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

 

Čl. 68

 

1.               Kontrolná komisia má 5 členov.

2.               Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu.

 

Čl. 69

 

1.               Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac, najmenej však raz za tri mesiace.

2.               Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie.

 

Čl. 70

 

1.               Na povinnosti členov kontrolnej komisie a ich zodpovednosť platí primerane Čl. 66 stanov.

2.               Člen kontrolnej komisie je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a záujmy osôb sebe blízkych, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

 

Predseda predstavenstva (predseda družstva)

Čl. 71

 

1.               Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

a)       organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b)       rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách,

c)       riadiť bežnú činnosť družstva (ak ju nevykonáva riaditeľ družstva).

2.               Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

 

Čl. 72

Organizovanie práce predstavenstva

 

V tejto činnosti predseda:

a)       zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,

b)       organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c)       koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d)       podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, ktoré robí predstavenstvo, ak je zákonom predpísaná písomná forma.

 

 

Čl. 73

Rozhodovanie o bytových otázkach

 

1.               V tejto činosti predseda:

a)       určuje výšku nájomného vrátane výšky príspevku do FPÚaO a výšku zálohovej platby na služby (plnenia) spojené s užívaním bytu,

b)       udeľuje súhlas s písomnou dohodou o výmene družstevného bytu (nebytového priestoru),

c)       udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru),

d)       udeľuje súhlas s dočasným používaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie,

e)       uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru),

f)        uzatvára s členom družstva dohodu o zániku členstva.

2.               O žiadostiach členov podľa bodu 1. písm. b), c) a d) rozhoduje predseda najneskôr do 30 dní od ich podania.

3.               O svojej činnosti podľa bodu 1. informuje predseda predstavenstvo spôsobom dohodnutým predstavenstvom.

 

Čl. 74

Riadenie bežnej činnosti družstva

 

1.               Ak je predseda zamestnancom družstva, riadi jeho činnosť v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno - právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.               Ak nie je predseda zamestnancom družstva, riadi bežnú činnosť družstva riaditeľ menovaný a odvolávaný predstavenstvom družstva.

Riaditeľ okrem toho organizačne zabezpečuje rokovanie predstavenstva a zhromaždenia delegátov.

3.               Riaditeľ riadi pracovný kolektív družstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno - právnych predpisov.

4.         Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje vedúci zamestnanec družstva určený organizačnými predpismi.

 

Členská schôdza bytového domu

Čl. 75

 

1.               Členská schôdza bytového domu je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva a príslušného bytového domu.

2.               Členská schôdza bytového domu volí a odvoláva delegáta volebného obvodu a jeho náhradníkov na zhromaždenie delegátov.

3.               Medzi kompetencie členskej schôdze bytového domu patrí:

a)       rozhodovať o spôsobe zabezpečenia úloh, ktoré jej boli uložené vyššími orgánmi družstva,

b)       sledovať technický stav bytového domu, upozoňuje zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na potreby vykonania opráv a údržby financovanej z FPÚaO,

c)       prerokúvať porušenie stanov, domového poriadku, susedské spory medzi členmi družstva a navrhovať predstavenstvu družstva opatrenia na zjednanie nápravy,

d)       prerokúvať správy delegáta o výkone jeho funkcie v zhromaždení delegátov,

e)       rozhodovať o iných záležitostiach, ak nepatria do pôsobnosti iného orgánu družstva alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

 

Čl. 76

 

1.               Členskú schôdzu bytového domu zvoláva predstavenstvo družstva podľa potreby alebo ak o to požiada štvrtina členov bytového domu. Členskú schôdzu bytového domu môže zvolať aj delegát volebného obvodu okrem členskej schôdze, ktorej predmetom je voľba delegáta alebo odvolanie delegáta.

2.               Členskú schôdzu bytového domu vedie poverený člen predstavenstva družstva alebo delegát volebného obvodu. Členskú schôdzu bytového domu , ktorej predmetom je voľba delegáta alebo odvolanie delegáta vedie poverený člen predstavenstva družstva.

3.               O zvolaní členskej schôdze bytového domu a o programe jej rokovania musia byť členovia bytového domu písomne upovedomení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacej tabuli alebo na inom obvyklom mieste vo vchodoch bytového domu.

 

Čl. 77

 

1.               Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov bytového domu. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne; ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas neplatný.

2.               Aj je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň nájomcom alebo vlastníkom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.

3.               Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena.

 

Čl. 78

 

Člen – nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo člen – vlastník bytu (nebytového priestoru), ktoré sa nachádzajú v rôznych bytových domoch v správe družstva, sa môže zúčastňovať členskej schôdze v každom z týchto bytových domov. Kandidovať a byť zvolený za delegáta volebného obvodu alebo jeho náhradníka môže však len v jednom volebnom obvode.

 

Pomocné orgány 

Čl. 79

 

Orgány družstva si môžu vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

  Hore    |    Webmaster