Hlavná stránka
�� Org��ny dru��stva �� Kontroln�� komisia

KONTROLNÁ KOMISIA SBD III Košice

Mimoriadne postavenie v štruktúre kontrolných mechanizmov má kontrolná komisia, ktorá je zriadená v zmysle Stanov SBD III, čl. 86, 87, 88 a riadi sa Rokovacím poriadkom - kapitola VI. Komisia má absolútnu právomoc kontrolovať činnosť družstva a zúčastňovať sa na všetkých jeho zasadnutiach. Prijíma podnety na kontrolnú činnosť od všetkých členov družstva. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť len zhromaždeniu delegátov. Kontrolná komisia má 5 členov. Zodpovedá za svoju činnosť len zhromaždeniu delegátov, ktoré ju zvolilo.

  • - predseda KK

  • členovia:

  • Ing. Vladimír Z v i  r i n s k ý, PhD.
  • Ondrej L e š č á k
  • Ing. Anton G l e z g o
  • Anton V y s o c k ý
  • Mgr.Marta P o m o t h y o v á

Kontrolná komisia

Čl. 67

 

1.               Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov družstva s hlasom poradným.

2.               Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva.

3.               Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

4.               Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o činnosti družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.

5.               Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

 

Čl. 68

 

1.               Kontrolná komisia má 5 členov.

2.               Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu.

 

Čl. 69

 

1.               Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac, najmenej však raz za tri mesiace.

2.               Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie.

 

Čl. 70

 

1.               Na povinnosti členov kontrolnej komisie a ich zodpovednosť platí primerane Čl. 66 stanov.

2.               Člen kontrolnej komisie je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy a záujmy osôb sebe blízkych, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

  Hore    |    Webmaster