Hlavná stránka
» Orgány družstva » Komisie pri PD

Pomocné orgány PD SBD III Košice

Úlohou pomocných komisii je prejednávať požiadavky zo strany užívateľov bytov, ktoré sú nad rámec bežnej prevádzkovej činnosti družstva. Navrhujú zmeny v metodike činnosti družstva, ktoré sú vyvolané novými zákonmi v oblasti správy bytov. Výslednou činnosťou je príprava písomných materiálov do predstavenstva. Každý návrh z komisie sa stáva platným až po rozhodnutí v predstavenstve družstva.

Pomocné orgány – komisie zasadajú spravidla do 20 –teho dňa príslušného mesiaca. Schôdze PD sa konajú spravidla posledný štvrtok v mesiaci. Požiadavky správcov i užívateľov bytov na prejednanie v uvedených orgánoch v príslušnom kalendárnom mesiaci je preto potrebné doručiť na SBD III najmenej v 3 dňovom časovom predstihu.Technická komisia

Štyria členovia tvoria technickú komisiu, na ktorú sú podľa potreby prizývaní zainteresovaní pracovníci družstva. Komisia zasadá každý mesiac. V zásade sa riešia problémy, ktoré sú nad rámec bežnej údržby na družstve. Sú to statické poruchy na domoch, stavebné úpravy v bytoch a spoločných priestoroch. Odstraňuje závažné nedostatky v riadnej technickej prevádzke domov. Riešia sa strety záujmov s organizáciami, ktoré majú vzťah k SBD III, resp. vykonávajú pre družstvo práce. Prejednávajú sa expertné posudky a projektové dokumentácie na väčšie investičné akcie.

 • prof.Ing. Roman C i m b a l a, PhD. – predseda

 • členovia:

 • Mgr. Rastislav K o m e n d á t
 • Ing. Miloš J a k a b
 • Ing. Peter N a g y

Ekonomická komisia

Komisia je zložená z troch členov predstavenstva a ekonomického námestníka SBD III a vedúcej všeobecnej učtárne. Zasadnutie sa koná každý mesiac. Ekonomická komisia prejednáva na svojej úrovni hospodárenie družstva, predkladá návrhy na úpravu účtovných postupov a zmeny v platbách nájomného. Prejednáva žiadosti o pôžičky. Vyjadruje sa ku všetkým finančným požiadavkám a plneniam za poskytované služby, ktoré sa vyskytujú nad rámec bežnej a plánovanej činnosti ekonomického úseku.

 • Ing. Vladimír D r a v e c k ý – predseda

 • členovia:

 • Ing. Peter K o š í k
 • Mária S m e r e k o v á
 • Ing. Dušana S o b o d o v á


Výberová komisia

Podľa metodického pokynu na výber dodávateľa v podmienkach družstva, vykonáva svoju funkciu výberová komisia. Jej stabilní štyria členovia si prizývajú podľa potreby odborníkov z jednotlivých úsekov. Zasadnutia sa konajú ak družstvo nakupuje materiál, alebo objednáva práce vo finančnom objeme nad 100 tis. Sk. Výber dodávateľa sa uskutoční oslovením minimálne troch záujemcov. Na základe metodiky sú dodávatelia hodnotení z hľadiska ponúkanej ceny, termínu plnenia a referencii z pohľadu kvality práce. Výsledné doporučenie od výberovej komisie musí schváliť Predstavenstvo družstva.

 • Ing. Jozef U l i č n ý – predseda

 • členovia:

 • Ing. Iveta G l a d i š o v á
 • Igor S a d l o ň
 • Ing. Vladimír K r a v e c


Komisia bytová, právna a pre styk s delegátmi

Komisia posudzuje správnosť a opodstatnenosť žiadosti na vznik členstva v družstve a stým spojených nájmov bytov. Zaoberá sa organizačnou prípravou všetkých schôdzí a zhromaždení, ktoré sa konajú v priebehu roka. Najväčší podiel práce spočíva na príprave písomných materiálov pre delegátov a správcov vchodov. Každý mesiac sa komisia zaoberá riešením organizačno-právnych záležitostí členov SBD III. Rieši vlastnícke a nájomné vzťahy medzi družstvom a užívateľmi bytov.

 • Jozef K l e š č – predseda

 • členovia:

 • JUDr. Ivana V i t k o v i č o v á
 • Beáta H r i c k o v á
  Hore    |    Webmaster