Hlavná stránka
» Dokumenty » Rokovací poriadok » Kontrolná komisia

VI. KONTROLNÁ KOMISIA

Čl. 39

 

1.       Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých orgánov družstva s hlasom poradným.

2.       Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva.

 

 

Čl. 40

Ustanovenie kontrolnej komisie

 

1.       Zvolení členovia kontrolnej komisie družstva na ustanovujúcej schôdzi konanej bezprostredne po schôdzi zhromaždenia delegátov zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu, prípadne obsadia aj ďalšie funkcie.

2.       Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie otvorí vekom najstarší člen kontrolnej komisie a riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený predseda.

3.       Ustanovujúca schôdza kontrolnej komisie sa musí konať spôsobom uvedeným v bode 2., aj keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia a funkcionári.

4.       O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa  uvedie výsledok voľby predsedu, ako aj prípadné rozdelenie ďalších funkcií.

 

 

Čl. 41

Program schôdze kontrolnej komisie

 

1.       Návrh programu schôdze kontrolnej komisie zostavuje jej predseda. Členovia kontrolnej komisie môžu podať návrh na doplnenie programu.

2.       Rokovanie má zásadne prebiehať v nasledovnom poradí:

a)   schválenie návrhu programu schôdze,

b)  oboznámenie s obsahom zápisnice z predchádzajúcej schôdze,

c)   kontrola plnenia úloh a uznesení kontrolnej komisie,

d)  prerokovanie vecí zaradených na program schôdze,

e)   prijatie uznesení.

 

 

Čl. 42

Rokovanie kontrolnej komisie

 

1.       Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda alebo podpredseda, prípadne poverený člen kontrolnej komisie.

2.       Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac, najmenej však raz za tri mesiace.

3.       Predseda kontrolnej komisie koná v mene kontrolnej komisie navonok a podpisuje jej uznesenia.

4.       Predsedu kontrolnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda kontrolnej komisie alebo iný člen kontrolnej komisie určený predsedom kontrolnej komisie.

5.       Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy o vykonaných previerkach, kontrolách a revíziach, ako aj návrhy opatrení, pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú v stanovených termínoch poverení členovia kontrolnej komisie.

6.       Správa o vykonanej previerke, kontrole alebo revízii má obsahovať najmä:

a)   predmet previerky,

b)  súhrnné zistenie o nedostatkoch, o ich príčinách a o osobách zodpovedných za nedostatky,

c)   návrh nápravných opatrení.

7.       O nápravných opatreniach rozhoduje kontrolná komisia uznesením.

 

 

Čl. 43

 

1.       Kontrolná komisia je oprávnená vyžiadať si od predstavenstva akékoľvek informácie o činnosti družstva. Predstavenstvo je  povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov.

2.       Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

3.       Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. Ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

  Hore    |    Webmaster