Hlavná stránka
» Dokumenty » Znenie stanov » Hospodáranie družstva

PIATA ČASŤ

HOSPODÁRENIE DRUŽSTVA

Čl. 80

Financovanie činnosti družstva

 

Družstvo hradí  náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z  hospodárenia s bytovým a nebytovým fondom, z poplatkov za výkon správy  a z inej hospodárskej činnosti v súlade s predmetom jeho podnikania (činnosti).

 

Čl. 81

Základné imanie

 

1.              Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov všetkých členov družstva.

2.              Zapisované základné imanie je 33.193,918875 EUR .

3.              Nezapisované základné imanie je súhrn členských vladov nad hodnotu zapisovaného základného imania.

 

 

Fondy družstva

Čl. 82

 

1.              Družstvo vytvára:

a)      ostatné kapitálové fondy,

b)      nedeliteľný  fond,

c)       ostatné fondy,

d)      sociálny fond.

2.              Tvorba a použitie fondov sa riadia  osobitnými predpismi, týmito stanovami a uzneseniami orgánov družstva.

 

 

 

?  konverzný kurz: 1,00 EUR = 30,1260 SKK

 

Čl. 83

Ostatné kapitálové fondy

 

1.              Ostatné kapitálové fondy sa tvoria nasledovne:

-          fond peňažných vkladov,

-          fond družstevnej výstavby.

2.              Fond družstevnej výstavby je tvorený prostriedkami členov, ktorí nie sú vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v správe družstva.

3.              Fond družstevnej výstavby je evidovaný podľa jednotlivých bytových domov, vchodov a členov družstva.

 

Čl. 84

Nedeliteľný fond

 

1.              Nedeliteľný fond sa tvorí z čistého zisku družstva a najmenej do výšky 50% zapisovaného základného imania družstva.

2.              Ak nedeliteľný fond nedosahuje najmenej výšku 50% zapisovaného základného imania družstva, družstvo tento fond dopĺňa o 10% ročného čistého zisku až do doby než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania.

3.              Nedeliteľný fond sa používa v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

4.              Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

 

Čl. 85

Ostatné fondy

 

1.               Družstvo vytvára ostatné fondy z čistého zisku podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

2.               Použitie ostatných fondov sa riadi štatútom príslušného fondu.

3.               Štatút fondu schvaľuje zhromaždenie delegátov.

 

Čl. 86

Sociálny fond

 

1.               Družstvo vytvára sociálny fond:

-        podľa osobitného právneho predpisu a

-        z čistého zisku na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

2.               Čerpanie fondu sa riadi osobitnými právnymi predpismi a zmluvným dokumentom medzi zamestnávateľom a odborovou  organizáciou družstva, prípadne zamestnaneckou radou.

 

Čl. 87

Spôsob použitia zisku a úhrada straty

 

1.               Čistý zisk družstva sa použije podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov. Ak nedeliteľný fond nedosahuje sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania, musí sa čistý zisk použiť prednostne na dopĺňanie nedeliteľného fondu v súlade s Čl. 84 bod 2.

2.               Stratu z hospodárenia družstvo uhradí podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov:

a)      z nedeliteľného fondu,

b)      z ostatných fondov,

c)       rozpočítaním na členov,

d)      kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

  Hore    |    Webmaster