Hlavná stránka


Členská schôdza bytového domu

Čl. 75

 

1.               Členská schôdza bytového domu je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva a príslušného bytového domu.

2.                2.               Členská schôdza bytového domu volí a odvoláva delegáta volebného obvodu a jeho náhradníkov na zhromaždenie delegátov.

3.               Medzi kompetencie členskej schôdze bytového domu patrí:

a)      rozhodovať o spôsobe zabezpečenia úloh, ktoré jej boli uložené vyššími orgánmi družstva,

b)      sledovať technický stav bytového domu, upozorňuje zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na potreby vykonania opráv a údržby financovanej z FPÚaO,

c)       prerokúvať porušenie stanov, domového poriadku, susedské spory medzi členmi družstva a navrhovať predstavenstvu družstva opatrenia na zjednanie nápravy,

d)      prerokúvať správy delegáta o výkone jeho funkcie v zhromaždení delegátov,

e)      rozhodovať o iných záležitostiach, ak nepatria do pôsobnosti iného orgánu družstva alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

 

Čl. 76

 

1.               Členskú schôdzu bytového domu zvoláva predstavenstvo družstva podľa potreby alebo ak o to požiada štvrtina členov bytového domu. Členskú schôdzu bytového domu môže zvolať aj delegát volebného obvodu okrem členskej schôdze, ktorej predmetom je volľba delegáta alebo odvolanie delegáta.

2.               Členskú schôdzu bytového domu vedie poverený člen predstavenstva družstva alebo delegát volebného obvodu. členskú schôdzu bytového domu, ktorej predmetom je voľba delegáta alebo odvolanie delegáta vedie poverený člen predstavenstva družstva.

3.               O zvolaní členskej schôdze bytového domu a o programe jej rokovania musia byť členovia bytového domu písomne upovedomení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacej tabuli alebo na inom obvyklom mieste vo vchodoch bytového domu.

 

Čl. 77

 

1.               Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov bytového domu. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne; ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas neplatný.

2.               Ak je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň nájomcom alebo vlastníkom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.

3.               Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena.

 

Čl. 78

 

Člen – nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo člen – vlastník bytu (nebytového priestoru), ktoré sa nachádzajú v rôznych bytových domoch v správe družstva, sa môže zúčastňovať členskej schôdze v každom z týchto bytových domov. Kandidovať a byť zvolený za delegáta volebného obvodu alebo jeho náhradníka môže však len v jednom volebnom obvode.

  Hore    |    Webmaster