Hlavná stránka
�� Dokumenty �� Znenie stanov �� ��innos�� dru��stva

PREDMET ČINNOSTI  DRUŽSTVA 

Čl. 2

 

1.              Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je vykonávať správu bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty (nebytové priestory) vo vlastníctve družstva a/alebo byty (nebytové priestory) vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, zabezpečovať služby (plnenia) spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru) na základe zmluvy o výkone správy a hospodáriť s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve družstva.

2.              Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

3.              Ako správca bytového domu podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“) je družstvo povinné vykonávať správu bytov a nebytových priestorov v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

4.              Družstvo vykonáva aj iné činnosti na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov družstva.

 

Čl. 3

 

1.              Predmetom činnosti družstva je predovšetkým správa a údržba bytového fondu a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

2.              Predmetom činnosti družstva je aj:

a)    uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb,

b)    zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,

c)     vodoinštalatérstvo,

d)    kurenárske práce,

e)    zámočníctvo,

f)      výroba,montáž,rekonštrukcie,opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A,

g)    odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty triedy A-bez nebezpečenstva výbuchu

h)    montáž, rekonštrukcie, údržba, vyhradených technických zdvíhacích zariadení skupiny - zdvíhacích

i)     opravy, odborné prehliadky a odb.skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: - zdvíhacia skupina Ac1-osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, - zdvíhacia skupina Ac2 - nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, - zdvíhacia skupina Ac3- nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb;

j)       montáž určených meradiel-meranie pretečeného množstva studenej vody a meranie pretečeného množstva teplej vody,

k)       výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby,

l)     kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíí,

m)       kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

n)   podnikateľské poradenstvo,

o)     činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

p)    sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

q)    televízne vysielanie v káblových rozvodoch,

r)    informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

s)      nájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, nájom spoločných častí a zariadení obytných budov,

t)     nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

u)      oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:-oprava a údržba tech.zariad.plynových skupina B na g3

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení

 na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní a všetky spotrebiče,pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

v)     opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových;

w)     montáž,rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových;

x)     sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

y)     sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

z)     sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

aa)      vykonávanie inej činnosti na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

  Hore    |    Webmaster