Hlavná stránka


Oznam SBD III Košice :

Príjemné a pokojné prežitie sviatkov želá kolektív SBD III Košice.

SBD III Košice bude pre verejnosť uzavreté z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky od 27.12.2022 do 05.01.2023. Pre verejnosť bude otvorené od 09.01.2023.

POZOR zmena otváracích hodín pre verejnosť : Pondelok 08:00-12:00 , Utorok 08:00-11:00 , Streda 08:00-12:00 a 13:00-17:00. Štvrtok a Piatok bude pre verejnosť zatvorené. Zmena začína platiť od 17.10.2022 do odvolania.

Aktuality (správy)  

VSD a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektrickej energie nasledovne : 05.12.22 od 08:00 do 15:30 hod. pre Zupkova 25-27, 12.12.22 od 08:00 do 15:30 hod. pre Fábryho 4 a 13.12.2022 pre Fábryho 4-6.

VSD a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektrickej energie nasledovne : 24.11.22 od 08:00 do 15:30 hod. pre Buzulucká 9-11 a 28.11.22 od 08:00 do 15:30 hod. pre Fábryho 36-38.

VSD a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektrickej energie nasledovne : 14.12.22 od 08:00 do 15:30 hod. pre Fábryho 20 a 32.

Diaľkové odpočty vody a tepla k 31.12.2022 nájdete tu :

Zoznam bezobrátkových zásob na odkúpenie nájdete tu :

(20.06.2018) Zákonom č. 106/2018 Z.z. sa ruší povinnosť zimnej údržby chodníkov správcom respektíve vlastníkmi bytov. Táto činnosť zo zákona prechádza na samosprávu.

 S účinnosťou odo dňa 20.05.2018 sa zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Podľa § 9 odsek 2 cestného zákona závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Podľa § 9a odsek 3 cestného zákona správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Správca bytového domu SBD III Košice upozorňuje vlastníkov bytového domu, že podľa § 9a ods. 3 cestného zákona sa správcovia mestských komunikácií, medzi ktorých patrí aj mesto/ mestská časť/ obec môžu zbaviť zodpovednosti za závady v schodnosti chodníkov a za škody tým spôsobené, ak preukážu, že nebolo v ich možnostiach závady v schodnosti chodníkov odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, to znamená že reálne sa môže stať, že mesto/ mestská časť/ obec nebude odpratávať chodníky pri bytových domoch kvôli nedostatku financií a personálu s odôvodnením, že to nebolo v medziach ich možností a týmto zákonom dovoleným spôsobom sa vyviní zo zodpovednosti.

S poukazom na vyššie uvedené správca SBD III Košice odporúča vlastníkom bytových domov počkať, ako bude zmena zákona uvedená do praxe.

(19.07.2019) Spravodaj SBD III Košice 2021 nájdete tu :

(03.07.2017)SBD III Košice dáva na vedomie zoznam bezobrátkových zásob za skladové ceny. Zoznam nájdete tu :

SBD III Košice facebook nájdete tu :

SBD III Košice spravodaj nájdete tu :

SBD III Košice plán VTZ :

Mesačný plán VTZ

Mesačný plán skutočnosť (mesiac dozadu) VTZ

Oznam SBD III Košice.

Štatút Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy bytových domov nájdete tu :

v zmysle zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť uhrádzať úhrady za plnenia na bankový účet svojho bytového domu vysvetlenie nových úprav od 01.11.2018 nájdete tu :

Informácie pre členskú základňu SBD III Košice o ochrane osobných údajov.

  Hore    |    Webmaster